Автомобиль - Аўтамабіль

Вы находитесь за рубежом и хотите взять напрокат автомобиль? Очень важно знать где у него руль. Вы знаходзіцеся за мяжой і хочаце ўзяць напракат аўтамабіль? Вельмі важна ведаць, дзе ў яго знаходзіцца руль


      
  

Время 1 - Час 1

Время бежит! Не медли! Учи все о времени вместе с Интернет Полиглотом!. Час ляціць! Не марудзь! Вучы ўсё пра час разам з Інтэрнэт Паліглот!


      
  

Время 2 - Час 2

Не теряйте времени! Учите новые слова. Не губляйце часу! Вучыце новыя словы


      
  

География: страны, города… - Геаграфія: краіны, гарады…

Знай мир, в котором живешь. Ведай свет, у якім ты жывеш


      
  

Город, улицы, транспорт - Горад, вуліцы, транспарт

Не потеряйтесь в большом городе. Знайте как спросить как пройти к опере. Не згубіцеся ў вялікім горадзе. Ведайце як спытаць, як прайсці да оперы.


      
  

Движение, направления - Рух, накірункі

Тише едешь дальше будешь. Памалу едучы, далей будзеш


      
  

Деньги, покупки - Грошы, пакупкі

Не пропустите этот урок, Учитесь считать деньги. Не прапусціце гэты ўрок. Вучыцеся лічыць грошы


      
  

      
  

Еда, рестораны, кухня 1 - Ежа, рэстараны, кухня 1

Вкусный урок. Все о ваших любимых деликатесных кушаньях. Смачны ўрок. Усё пра вашы любімыя дэлікатэсы


      
  

Еда, рестораны, кухня 2 - Ежа, рэстараны, кухня 2

Вкусный урок. Часть вторая. Смачны ўрок. Частка другая


      
  

Животные - Жывёлы

Кошки и собаки. Птички и рыбки. В мире животных.. Каты і сабакі. Птушкі і рыбкі. У свеце жывёл      
  

Жизнь, возраст - Жыццё, узрост

Жизнь коротка. Все об этапах жизненного пути от рождения до смерти. Жыццё каротка. Усё пра этапы жыцця ад нараджэння да смерці


      
  

Здоровье, медицина, гигиена - Здароўе, медыцына, гігіена

Как рассказать доктору о том, что у вас болит голова. Як расказаць доктару пра тое, што ў вас баліць галава


      
  

Измерения - Вымярэнні

Дюймы или сантиметры? А ты перешел на метрическую систему мер?!. Дзюймы ці сантыметры? А ты перайшоў на метрычную сістыму вымярэнняў?


      
  

Инструменты - Інструменты

Что использовать для чистки, ремонта, работы в саду. Што выкарыстаць для чысткі, рамонта, працы ў садзе


      
  

      
  

      
  

      
  

Образование 1 - Адукацыя 1

Все о школе, институте, университете. Усё пра школу, інстытут, універсітэт


      
  

Образование 2 - Адукацыя 2

Часть вторая нашего знаменитого урока о процессах обучения. Другая частка нашага знакамітага ўрока пра працэсы навучання


      
  

Одежда 1 - Адзенне 1

Все о том как красиво и тепло одеваться. Усё пра тое, як прыгожа і цёпла адзецца


      
  

      
  

Погода - Надвор`е

У природы нет плохой погоды, всякая погода - благодать. У прыроды няма дрэннага надвор`я, усякае надвор`е - любата


      
  

Приветствия, обращения, прощания - Вітанкі, звароты, развітанні

Учись общаться с людьми. Вучыцеся стасавацца з людзьмі


      
  

Природа - Прырода

Берегите природу, мать вашу!. Беражыце прыроду, вашу маці!


      
  

Профессия - Прафесія

Очень важно в наши дни иметь хорошую профессию. Но можно ли быть профессионалом и не знать иностранные языки? Врядли!. Вельмі важна ў нашыя дні мець добрую прафесію. Але ці можна быць прафесіяналам і ня ведаць замежных моваў? Наўрад ці.


      
  

Работа, бизнес, офис - Праца, бізнес, офіс

От работы кони дохнут. Сядь, отдохни, поучи слова о работе. Ад працы дохнуць коні. Сядай, адпачы, павучы словы пра працу


      
  

Развлечения, искусство, музыка - Забавы, мастацтва, музыка

Что наша жизнь без искусства? Пустая скорлупа. Што нашае жыццё без мастацтва? Пустая шкарлупіна


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Растения - Расліны

Простые чудеса природы. Березки-елочки, шишечки-иголочки, цветочки-ягодки да грибочки-лютики. Простыя цуды прыроды. Бярозкі-ялінкі, шышачкі-іглінкі, кветачкі-ягадкі ды грыбочкі-казяльцы


      
  

Религия, политика, армия, наука - Рэлігія, палітыка, войска, навука

Не пропустите наш самый серьезный урок. Занимайтесь любовью, а не войнами!. Не прапусціце наш самы сур`ёзны ўрок. Займайцеся каханнем, а не гарцаваннем


      
  

Семья - Сям`я

Мама, папа, родственники. Семья - это святое. Мама, папа, сваякі. Сям`я - гэта святое


      
  

Спорт, игры, хобби - Спорт, гульні, хобі

Отдохни и повеселись! Все о футболе, шахматах и коллекционировании спичек. Адпачні і павесяліся! Усё пра футбол, шахматы і калекцыяніраванне запалак


      
  

Строения, организации - Пабудовы, арганізацыі

Церкви, театры, вокзалы, магазины. Цэрквы, тэатры, вакзалы, магазіны


      
  

Цвета - Колер

Каждый охотник желает знать где сидит фазан. Чарадзей апрануў жупан з зіхоткімі, бліскучымі, сакавітымі фалдамі.


      
  

Части тела - Часткі цела

Лицо - зеркало души. Все о руках-ногах и ушах. Твар - люстэрка душы. Усё пра рукі, ногі і вушы


      
  

Человеческие качества 1 - Чалавечыя якасці 1

Как охарактеризовать людей вокруг вас. Як ахарактэрызаваць людзей вакол вас


      
  

      
  

Числа - Лік

Один, два, три... Миллионы, миллиарды. Адзін, два, тры… Мільёны, мільярды


      
  

Чувства, ощущения - Пачуцці, адчуванні

Все о любви и ненависти, запахах и прикосновениях. Усё пра каханне і ненавісць, пахі і дотыкі