Languages: Thai, Thai, karagdagan...
Mga Leksyon: Thai-Thai, karagdagan...