การศึกษา 2 - Education 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Part 2 of our famous lesson about educational processes

49 words

0 0
Lengua de Palabra: Thai
Lengua de Traducción : English
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    a rucksack
      0 0 การคูณ    multiplication
      0 0 การทดลอง    an experiment
      0 0 การบวก    addition
      0 0 การรวม    sum
      0 0 การลบ    subtraction
      0 0 การหาร    division
      0 0 คณิตศาสตร์    mathematics
      0 0 ความผิดพลาด    a mistake
      0 0 จำขึ้นใจ    by heart
      0 0 จิตวิทยา    psychology
      0 0 ชอล์ค    chalk
      0 0 ชีววิทยา    biology
      0 0 ดาราศาสตร์    astronomy
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    related to school
      0 0 นิเวศวิทยา    ecology
      0 0 บท    a chapter
      0 0 บวก    plus
      0 0 ประวัติศาสตร์    history
      0 0 ปริญญา    a degree
      0 0 ปากกา    a pen
      0 0 ผิด    wrong
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    to chatter
      0 0 ฟิสิกส์    physics
      0 0 ภูมิศาสตร์    geography
      0 0 มุม    angle
      0 0 ยางลบ    eraser
      0 0 ระบบ    a system
      0 0 รัศมี    radius
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    triangle
      0 0 ลบ    minus
      0 0 ลบ    to erase
      0 0 วงกลม    circle
      0 0 วรรณคดี    literature
      0 0 วาด    to draw
      0 0 สนเทศศาสตร์    informatics
      0 0 สังคมวิทยา    sociology
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    square
      0 0 ห้องทดลอง    a laboratory
      0 0 เครื่องฉายภาพ    a projector
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    a classmate
      0 0 เรขาคณิต    geometry
      0 0 เรื่อง    a subject
      0 0 เศรษฐศาสตร์    economics
      0 0 แก้ปัญหา    to solve
      0 0 โรงเรียนประถม    primary school
      0 0 โรงเรียนมัธยม    high school
      0 0 ใจความสำคัญ    a theme
      0 0 ไวยากรณ์    grammar
Languages: Tailandés , Inglés, more...
Lecciónes: Tailandés -Inglés, more...
Audio Lecciónes: Tailandés -Inglés