فعل‌های گوناگون 1 - Különféle igék 169 words

0 0
Lengua de Palabra: Farsi
Lengua de Traducción : Hungarian
Word Translation
      0 0 آغاز کردن    elkezdeni
      0 0 آوردن    hozni
      0 0 احاطه کردن    bekeríteni
      0 0 ارسال کردن    küldeni
      0 0 استفاده کردن    használni
      0 0 اشغال بودن    foglalni
      0 0 اقامت کردن    lakni
      0 0 امتحان کردن    próbálni
      0 0 امیدوار بودن    remélni
      0 0 انتخاب کردن    választani
      0 0 انجام دادن    tenni
      0 0 بستن    zárni
      0 0 به خواب رفتن    elaludni
      0 0 بو کردن    szagolni
      0 0 بودن    lenni
      0 0 تا زدن    behajtani
      0 0 تبدیل شدن    válni
      0 0 ترجیح دادن    jobban kedvelni valamit
      0 0 ترک کردن    elmenni
      0 0 تعلق داشتن    tartozni
      0 0 تعمیر کردن    megjavítani
      0 0 تفریح کردن    szórakozni
      0 0 تماشا کردن    nézni
      0 0 توصیف کردن    leírni
      0 0 جارو کردن    seperni
      0 0 حفر کردن    ásni
      0 0 حمل کردن    cipelni
      0 0 خوابیدن    aludni
      0 0 خواندن    olvasni
      0 0 دادن    adni
      0 0 داشتن    birtokolni
      0 0 درک کردن    megérteni
      0 0 دریافت کردن    kapni
      0 0 دنبال چیزی گشتن    keresni
      0 0 دیدن    látni
      0 0 ریختن    önteni
      0 0 ساختن    csinálni
      0 0 سوزاندن    égni
      0 0 سیگار کشیدن    dohányozni
      0 0 شنیدن    hallani
      0 0 صبر کردن    várni
      0 0 صحبت کردن    beszélni
      0 0 صرف کردن    tölteni
      0 0 ضربه زدن    megütni
      0 0 فراموش کردن    elfelejteni
      0 0 فکر کردن    gondolkodni
      0 0 لباس پوشیدن    öltözni
      0 0 مجبور بودن    kell
      0 0 مطلع کردن    észrevenni
      0 0 ناپدید شدن    eltűnni
      0 0 نشستن    ülni
      0 0 نوشتن    írni
      0 0 نگه داشتن    megtartani
      0 0 نیاز داشتن    szükségesnek lenni
      0 0 وابسته بودن    függeni
      0 0 پاسخ دادن    válaszolni
      0 0 پرتاب کردن    dobni
      0 0 پرسیدن    kérdezni
      0 0 پنهان کردن    elrejteni
      0 0 پوشاندن    befedni
      0 0 پوشیدن    viselni
      0 0 پیدا کردن    találni
      0 0 پیشنهاد دادن    ajánlani
      0 0 کشیدن    kinyújtani
      0 0 گذاشتن    tenni
      0 0 گرفتن    venni
      0 0 گریه کردن    sírni
      0 0 گسترش یافتن    elterjedni
      0 0 گوش دادن به    hallgatni
Languages: Farsi, Húngaro, more...
Lecciónes: Farsi-Húngaro, more...