فعل‌های گوناگون 2 - Various Verbs 266 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: English
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    to wish
      0 0 آزاد کردن    to release
      0 0 آزردن    to annoy
      0 0 اتفاق افتادن    to take place
      0 0 اجازه دادن    to let
      0 0 اخم کردن    to frown
      0 0 از دست دادن    to lose
      0 0 استراحت کردن    to relax
      0 0 اسیر کردن    to capture
      0 0 اشتباه کردن    to make a mistake
      0 0 انداختن    to drop
      0 0 ایجاد کردن    to create
      0 0 باز کردن    to unfold
      0 0 باور کردن    to believe
      0 0 به خاطر آوردن    to remember ...
      0 0 بیدار شدن    to wake up
      0 0 ترغیب کردن    to persuade
      0 0 تغییر دادن    to change
      0 0 تند تند حرف زدن    to chatter
      0 0 توانستن    to be able
      0 0 توضیح دادن    to explain
      0 0 تکرار کردن    to repeat
      0 0 جدا کردن    to separate
      0 0 حذف کردن    to remove
      0 0 خالی کردن    to empty
      0 0 خسته کردن    to bore
      0 0 خشک کردن    to dry
      0 0 خم شدن    to bend
      0 0 خواستن    to want
      0 0 دانستن    to know
      0 0 دزدیدن    to steal
      0 0 دعوا کردن    to fight
      0 0 دعوت کردن    to invite
      0 0 دمیدن    to blow
      0 0 دنباله روی کردن    to follow
      0 0 روان صحبت کردن    to speak fluently
      0 0 زدن    to beat
      0 0 سرپیچی کردن    to disobey
      0 0 شستن    to wash
      0 0 شوخی کردن    to joke
      0 0 شکایت کردن    to complain
      0 0 شکستن    to break
      0 0 ضمیمه کردن    to attach
      0 0 عادت کردن    to get used to
      0 0 غرق شدن    to sink
      0 0 فریب دادن    to deceive
      0 0 قول دادن    to promise
      0 0 لرزیدن    to shake
      0 0 محافظت کردن    to protect
      0 0 مزاحم شدن    to disturb
      0 0 معنی دادن    to signify
      0 0 ملاقات کردن    to meet
      0 0 ممنوع کردن    to forbid
      0 0 موفق شدن    to succeed
      0 0 نجات دادن    to rescue
      0 0 نگران چیزی بودن    to worry about
      0 0 پاره کردن    to tear
      0 0 پاسخ دادن    to answer
      0 0 پاک کردن    to wipe
      0 0 پر کردن    to fill
      0 0 پس دادن    to give back
      0 0 پیروی کردن    to obey
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    to screw something on
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    to unscrew something
      0 0 کسل بودن    to be bored
      0 0 کنترل کردن    to check
Languages: Персидский, Английский, подробнее...
Уроки: Персидский-Английский, подробнее...
Audio Уроки: Персидский-Английский