قید‌های گوناگون 1 - Various Adverbs 148 words

0 0
Язык слова: Farsi
Язык перевода: English
Word Translation
      0 0 آنجا    there
      0 0 البته    of course
      0 0 اینجا    here
      0 0 با هم    together
      0 0 بد    badly
      0 0 بسیار    a lot
      0 0 بسیار    very
      0 0 بعضی وقتها    sometimes
      0 0 بنابراین    therefore
      0 0 به ندرت    rarely
      0 0 به هر حال...    By the way ...
      0 0 بیشتر    more
      0 0 تاحدودی    rather
      0 0 تعداد خیلی زیاد    too many
      0 0 تقریباً    almost
      0 0 تنها    only
      0 0 جایی که    where
      0 0 خوب    well
      0 0 در میان    in the middle
      0 0 دوباره    again
      0 0 سپس    then
      0 0 شاید    maybe
      0 0 عموماً    generally
      0 0 غالباً    often
      0 0 قبلاً    formerly
      0 0 لباسی که پشت و رو نیست    right side out
      0 0 مسلماً    surely
      0 0 معمولاً    usually
      0 0 مقدار خیلی زیاد    too much
      0 0 ممکن است    perhaps
      0 0 هرگز    never
      0 0 هم    too
      0 0 همچنین    also
      0 0 همیشه    always
      0 0 هنوز    still
      0 0 وارونه    upside down
      0 0 واقعا    really
      0 0 چرا    why
      0 0 چقدر    how much
      0 0 چند تا    how many
      0 0 چه    what
      0 0 چه کسی    who
      0 0 چون    because
      0 0 چگونه    how
      0 0 کافی    enough
      0 0 کاملاً    quite
      0 0 کلاً    at all
      0 0 کمی    a little bit
Languages: Персидский, Английский, подробнее...
Уроки: Персидский-Английский, подробнее...
Audio Уроки: Персидский-Английский