Време - آب‌وهوا

Няма нищо по-хубаво от лошото време. آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.

words

      

Време 1 - زمان 1

Времето бърза! Не се бавете! Научете всичко за времето заедно с Интернет Полиглот!. ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.

words

      

Време 2 - زمان 2

Не губете време! Учете нови думи. وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید

words

      

География: страни, градове… - جغرافیا

Опознай светът, в който живееш. کشورها، شهرها...

words

      

Град, улица, транспорт - شهر، خیابان‌ها، ترابری

Внимавайте да не се загубите в големия град. Научете да попитате правилно как да стигнете до операта. در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا

words

      

Движение, посоки - حرکت، جهت‌ها

Карай бавно- стигни жив!. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.

words

      

Животните - حیوانات

Котки и кучета. Птици и риби. В света на животните.. سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات

words

      

Животът, Възрастта - زندگی، عمر

Животът е кратък. Научете всичко за неговите етапи от рождението до смъртта. زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید

words

      

Здраве, медицина, хигиена - سلامتی، دارو، بهداشت

Как да кажем на доктора, че имаме главоболие. چگونه به دکتر درباره سردرد خود توضیح بدهیم

words

      

Инструменти - ابزار

Какво да използваме за почистване, ремонт, работа в градината. بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید

words

      

Кола - ماشین

Намирате се в чужбина и искате да си вземете кола под наем? Много е важно да знаете къде й е кормилото. آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد

words
      

Мерки, измервания - مقیاس و اندازه گیری

Какво предпочитате - инчове или сантиметри? Десетична мерна система ли използвате?. شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟

words


      

Облекло 1 - پوشاک 1

Всичко за топлите дрехи и естетичния вид. همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید

words


      

Образование 1 - آموزش و پرورش 1

Всичко за училището, института, университета. همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه

words

      

Образование 2 - آموزش و پرورش 2

Част Втора на известния ни урок за образователните процеси. بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش

words

      

Пари, покупки - پول، خرید کردن

Не пропускайте този урок. Научете се да броите парите. این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید

words

      

Поздрави, молби, обръщения, сбогувания - احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی

Научете се да общувате с хората. چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم

words

      

Природа - طبیعت

Пазете природата, Вашата майка!. از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.

words

      

Професия - شغل

В наши дни е много важно да имаш добра професия. Но можете ли да сте професионалист без да знаете чужди езици? Едва ли.. امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!

words

      

Работа, бизнес, офис - کار، تجارت، اداره

Не ставай работохолик. Спри, почини си, научи думи за работата. زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید

words

      

Развлечение, изкуство, музика - سرگرمی، هنر، موسیقی

Какво би бил животът ни без изкуство? Празна черупка на мида. زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی

words


      

Растенията - گیاهان

Изучете чудесата на природата, които ни заобкалят. Всичко за растенията: дървета, цветя, храсти.. درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها

words

      

Религия, политика, армия, наука - مذهب، سیاست، ارتش، علوم

Не пропускайте най-сериозния ни урок. Правете любов, а не война!. مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!

words

      

Сгради, организации - ساختمان‌ها و سازمان‌ها

Църкви, театри, гари, магазини. کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها

words

      

Семейство - خانواده

Майка, баща, роднини. Семейството е най-святото в живота.. مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است

words

      

Спорт, игра, хоби - ورزش ، بازی، سرگرمی

Починете си и се забавлявайте! Всичко за футбола, шаха и колекционирането на кибритени клечки. کمی تفریح کنید. همه چیز درباره فوتبال، شطرنج و جمع‌آوری قوطی کبریت

words


      

Цветове - رنگ‌ها

Всеки ловец знае къде се крие фазанът. همه چیز درباره قرمز، سفید و آبی

words

      

Цифри - اعداد

Едно, две, три... Милион, милиард. یک، دو، سه... میلیون، بیلیون

words

      

Частите на тялото - اعضای بدن انسان

Лицето е огледало на душата. Всичко за ръцете, краката и ушите.. بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید

words

      

Човешките качества 1 - صفات انسان‌ها 1

Как да характеризираме хората около нас. چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید

words


      

Чувствата, осезанията - احساسات و عواطف

Всичко за любовта и омразата, обоняние и осезание. همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن

words

      

Ядене, ресторанти, кухня 1 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1

Вкусен урок. Всичко за Вашите любими деликатеси. درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما

words

      

Ядене, ресторанти, кухня 2 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 2

Вкусен урок. Част втора. بخش دوم از درس خوشمزه

words

Languages: Bulgara, Farsi, more...
Lectii: Bulgara-Farsi, more...