Време - آب‌وهوا

Няма нищо по-хубаво от лошото време. آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.

palavras

      

Време 1 - زمان 1

Времето бърза! Не се бавете! Научете всичко за времето заедно с Интернет Полиглот!. ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.

palavras

      

Време 2 - زمان 2

Не губете време! Учете нови думи. وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید

palavras

      

География: страни, градове… - جغرافیا

Опознай светът, в който живееш. کشورها، شهرها...

palavras

      

Град, улица, транспорт - شهر، خیابان‌ها، ترابری

Внимавайте да не се загубите в големия град. Научете да попитате правилно как да стигнете до операта. در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا

palavras

      

Движение, посоки - حرکت، جهت‌ها

Карай бавно- стигни жив!. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.

palavras

      

Животните - حیوانات

Котки и кучета. Птици и риби. В света на животните.. سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات

palavras

      

Животът, Възрастта - زندگی، عمر

Животът е кратък. Научете всичко за неговите етапи от рождението до смъртта. زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید

palavras

      

Здраве, медицина, хигиена - سلامتی، دارو، بهداشت

Как да кажем на доктора, че имаме главоболие. چگونه به دکتر درباره سردرد خود توضیح بدهیم

palavras

      

Инструменти - ابزار

Какво да използваме за почистване, ремонт, работа в градината. بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید

palavras

      

Кола - ماشین

Намирате се в чужбина и искате да си вземете кола под наем? Много е важно да знаете къде й е кормилото. آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد

palavras
      

Мерки, измервания - مقیاس و اندازه گیری

Какво предпочитате - инчове или сантиметри? Десетична мерна система ли използвате?. شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟

palavras


      

Облекло 1 - پوشاک 1

Всичко за топлите дрехи и естетичния вид. همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید

palavras


      

Образование 1 - آموزش و پرورش 1

Всичко за училището, института, университета. همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه

palavras

      

Образование 2 - آموزش و پرورش 2

Част Втора на известния ни урок за образователните процеси. بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش

palavras

      

Пари, покупки - پول، خرید کردن

Не пропускайте този урок. Научете се да броите парите. این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید

palavras

      

Поздрави, молби, обръщения, сбогувания - احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی

Научете се да общувате с хората. چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم

palavras

      

Природа - طبیعت

Пазете природата, Вашата майка!. از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.

palavras

      

Професия - شغل

В наши дни е много важно да имаш добра професия. Но можете ли да сте професионалист без да знаете чужди езици? Едва ли.. امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!

palavras

      

Работа, бизнес, офис - کار، تجارت، اداره

Не ставай работохолик. Спри, почини си, научи думи за работата. زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید

palavras

      

Развлечение, изкуство, музика - سرگرمی، هنر، موسیقی

Какво би бил животът ни без изкуство? Празна черупка на мида. زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی

palavras


      

Растенията - گیاهان

Изучете чудесата на природата, които ни заобкалят. Всичко за растенията: дървета, цветя, храсти.. درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها

palavras

      

Религия, политика, армия, наука - مذهب، سیاست، ارتش، علوم

Не пропускайте най-сериозния ни урок. Правете любов, а не война!. مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!

palavras

      

Сгради, организации - ساختمان‌ها و سازمان‌ها

Църкви, театри, гари, магазини. کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها

palavras

      

Семейство - خانواده

Майка, баща, роднини. Семейството е най-святото в живота.. مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است

palavras

      

Спорт, игра, хоби - ورزش ، بازی، سرگرمی

Починете си и се забавлявайте! Всичко за футбола, шаха и колекционирането на кибритени клечки. کمی تفریح کنید. همه چیز درباره فوتبال، شطرنج و جمع‌آوری قوطی کبریت

palavras


      

Цветове - رنگ‌ها

Всеки ловец знае къде се крие фазанът. همه چیز درباره قرمز، سفید و آبی

palavras

      

Цифри - اعداد

Едно, две, три... Милион, милиард. یک، دو، سه... میلیون، بیلیون

palavras

      

Частите на тялото - اعضای بدن انسان

Лицето е огледало на душата. Всичко за ръцете, краката и ушите.. بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید

palavras

      

Човешките качества 1 - صفات انسان‌ها 1

Как да характеризираме хората около нас. چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید

palavras


      

Чувствата, осезанията - احساسات و عواطف

Всичко за любовта и омразата, обоняние и осезание. همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن

palavras

      

Ядене, ресторанти, кухня 1 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1

Вкусен урок. Всичко за Вашите любими деликатеси. درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما

palavras

      

Ядене, ресторанти, кухня 2 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 2

Вкусен урок. Част втора. بخش دوم از درس خوشمزه

palavras

Languages: Búlgaro, Farsi, more...
Lições: Búlgaro-Farsi, more...