กริยาที่หลากหลาย 1 - 다양한 동사169 words

0 0
Język docelowy: Thai
Język bazowy: Korean
Word Translation
      0 0 กระจาย    퍼뜨리다
      0 0 กลายมาเป็น    ~이 되다
      0 0 กวาด    쓸다
      0 0 ขน/แบก    나르다
      0 0 ขว้าง    던지다
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    의존하다
      0 0 ขุด    파다
      0 0 คลุม    덮다
      0 0 คิด    생각하다
      0 0 ชอบมากกว่า    선호하다
      0 0 ซ่อน    숨기다
      0 0 ซ่อม    고치다
      0 0 ดู    보다
      0 0 ตอบ    대답하다
      0 0 ตี    치다
      0 0 ต้อง    ~해야 하다
      0 0 ต้องการ    필요하다
      0 0 ถาม    묻다
      0 0 ทำ    만들다
      0 0 ทำ    하다
      0 0 นอนหลับ    잠들다
      0 0 นั่ง    앉다
      0 0 ปิด    닫다
      0 0 พยายาม    노력하다
      0 0 พับ    접다
      0 0 พูด    말하다
      0 0 ฟัง    듣다
      0 0 มี    가지고 있다
      0 0 ยืด    쫙 펴다
      0 0 รอ    기다리다
      0 0 รักษา    유지하다
      0 0 ร้องไห้    울다
      0 0 ลืม    잊다
      0 0 ล้อมรอบ    둘러싸다
      0 0 วาง    놓다
      0 0 สนุก    즐기다
      0 0 สวมเสื้อผ้า    옷을 입다
      0 0 สวมใส่    입다
      0 0 สังเกต    알아차리다
      0 0 สูบ    담배피다
      0 0 ส่ง    보내다
      0 0 หลับ    자다
      0 0 หวัง    희망하다
      0 0 หา    찾게 되다
      0 0 หา    찾고 있다
      0 0 หายไป    사라지다
      0 0 อธิบาย    묘사하다
      0 0 ออกจาก    떠나다
      0 0 อาศัย    거주하다
      0 0 อาศัย    점유하다
      0 0 อ่าน    읽다
      0 0 เขียน    쓰다
      0 0 เข้าใจ    이해하다
      0 0 เท    붓다
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    ~이다
      0 0 เป็นของ    속하다
      0 0 เริ่ม    시작하다
      0 0 เลือก    선택하다
      0 0 เสนอ    제공하다
      0 0 เห็น    보다
      0 0 เอา    가져가다
      0 0 เอามา    가져오다
      0 0 ใช้    쓰다
      0 0 ใช้    사용하다
      0 0 ให้    주다
      0 0 ได้กลิ่น    냄새나다
      0 0 ได้ยิน    듣다
      0 0 ได้รับ    받다
      0 0 ไหม้    타다
Languages: Tajlandzki, Koreański, more...
Lekcje: Tajlandzki-Koreański, more...