الضمائر، إرتباطات، حروف جرّ - ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه65 words

0 0
Język docelowy: Arabic
Język bazowy: Farsi
Word Translation
      0 0 أثناء    در
      0 0 أمام    در مقابل
      0 0 أمّا    یا
      0 0 أنا    من
      0 0 أنت    شما
      0 0 أيضاً    همچنین
      0 0 أين    جایی که
      0 0 إذا    اگر
      0 0 إلى    به
      0 0 الذي    مال چه کسی
      0 0 الشيء    چیزی
      0 0 بالأضافة إلى    علاوه بر
      0 0 بالإضافة إلى    همانگونه که
      0 0 بالرغم مِنْ    به رغم
      0 0 بجانب    در کنار
      0 0 بدون    بدون
      0 0 بعد    پس از
      0 0 بين    در میان
      0 0 بين    بین
      0 0 بينما    در حالی که
      0 0 تحت    تحت
      0 0 ثانيةً    دوباره
      0 0 حتى    تا
      0 0 حول    در اطراف
      0 0 حول    درباره
      0 0 حيث (إلى)    به کجا
      0 0 خارج    خارج از
      0 0 خلال    از طریق
      0 0 داخل    داخل
      0 0 شخص ما    کسی
      0 0 شيء أكثر واحد    یک چیز دیگر
      0 0 ضدّ    در برابر
      0 0 طبقاً ل    طبق
      0 0 علاوة على ذلك    علاوه بر این
      0 0 على    روی
      0 0 على قمةِ    در بالای
      0 0 على نفس النمط    به همین شکل
      0 0 فقط    فقط
      0 0 في    در
      0 0 قبل كل شيء    گذشته از هرچیزی
      0 0 قُرْب    نزدیک
      0 0 كلا … و    هر دوی ...و...
      0 0 كَمْ    چگونه
      0 0 كُلّ    همه
      0 0 كُلّ شخص    همه
      0 0 ل    برای
      0 0 لأن    چون
      0 0 لذا    بنابراین
      0 0 لكن    اما
      0 0 لكي    به منظور
      0 0 لَيسَ فقط … لكن أيضاً    نه تنها... بلکه
      0 0 لِماذا    چرا
      0 0 ما    چه
      0 0 متى    وقتی که
      0 0 منذ    از
      0 0 مَع    با
      0 0 مَنْ    چه کسی
      0 0 مِنْ    از
      0 0 نحن    ما
      0 0 نحو    به سمت
      0 0 هم    آنها
      0 0 هو    او
      0 0 هي    او
      0 0 و    و
      0 0 وراء    پشت سر
Languages: Arabski, Farsi, more...
Lekcje: Arabski-Farsi, more...