Auto - Automobile

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante

words

      

Barvy - Colori

Vše o červené, bílé a modré. Tutto sul rosso, bianco e blu

words

      

Budovy, organizace - Edifici, Organizzazioni

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Chiese, teatri, stazioni, negozi

words

      

Čas 1 - Tempo 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Il tempo scorre

words

      

Čas 2 - Tempo 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole

words

      

Části lidského těla - Parti del corpo umano

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie

words

      

Čísla - Numeri

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Uno, due, tre… Milioni, miliardi

words


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Cibo, Ristoranti, Cucina 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie

words

      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Cibo, Ristoranti, Cucina 2

Pokračování lekce k sežrání.. Seconda parte della vostra lezione appetitosa

words
      

Města, ulice, doprava - Città, Strade, Trasporti

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera

words

      

Míry, měření - Misure

Máte raději palce, nebo centimetry?. Preferite pollici o centimetri?

words

      

Náboženství, politika, armáda, věda - Religione, Politica, Militari, Scienze

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!

words

      

Nástroje - Strumenti

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio

words

      

Oblečení 1 - Abbigliamento 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo

words


      

Peníze, nakupování - Soldi, Shopping

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi

words

      

Počasí - Tempo Atmosferico

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene

words

      

Pocity, smysly - Sentimenti, Sensi

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto

words

      

Pohyb, směry - Movimento, Direzioni

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro

words

      

Popis člověka 1 - Caratteristiche Umane 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Come descrivere le persone intorno a voi

words


      

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii

Jak se dostat mezi lidi. Imparate a socializzare con le persone

words

      

Práce, podnikání, kancelář - Lavoro, Affari, Ufficio

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro

words

      

Příroda - La natura

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Preservate la natura, vostra madre!

words

      

Profese - Professioni

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!

words

      

Rodina - Famiglia

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita

words

      

Rostliny - Piante

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli

words


      

Sporty, hry, koníčky - Sport, Giochi, Tempo Libero

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi

words

      

Vzdělání 1 - Educazione 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Tutto su scuola, collegi e università

words

      

Vzdělání 2 - Educazione 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi

words

      

Zábava, umění, hudba - Intrattenimento, Arte, Musica

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota

words


      

Zdraví, medicína, hygiena - Salute, Medicina, Igiene

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Come spiegare al dottore del vostro mal di testa

words

      

Zeměpis: Země, města,.. - Geografia: Stati, Città

Poznejte svět, ve kterém žijete. Conoscete il mondo in cui vivete

words

      

Život, Stáří - La vita, l`età

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte

words

      

Zvířata - Animali

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali

words

Languages: Czech, Italian, more...
Lessons: Czech-Italian, more...