ตัวเลข - Αριθμοί

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Ένα, δύο, τρία... Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια

31 words

0 0
Word Language: Thai
Translation Language: Greek
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    ένας αριθμός
      0 0 ตัวเลขดิจิท    ένα ψηφίο
      0 0 พัน    χίλια
      0 0 พันล้าน    δισεκατομμύριο
      0 0 ยี่สิบ    είκοσι
      0 0 ร้อย    εκατό
      0 0 ล้าน    εκατομμύριο
      0 0 สอง    δύο
      0 0 สาม    τρία
      0 0 สามสิบ    τριάντα
      0 0 สิบ    δέκα
      0 0 สิบสอง    δώδεκα
      0 0 สิบสาม    δέκα τρία
      0 0 สิบเอ็ด    ένδεκα
      0 0 สี่    τέσσερα
      0 0 สี่สิบ    σαράντα
      0 0 หก    έξι
      0 0 หกสิบ    εξήντα
      0 0 หนึ่ง    ένα
      0 0 ห้า    πέντε
      0 0 ห้าสิบ    πενήντα
      0 0 อันดับที่    τακτικός
      0 0 อันดับสอง    δεύτερος
      0 0 อันดับสาม    τρίτος
      0 0 อันดับหนึ่ง    πρώτος
      0 0 เก้า    εννέα
      0 0 เก้าสิบ    ενενήντα
      0 0 เจ็ด    επτά
      0 0 เจ็ดสิบ    εβδομήντα
      0 0 แปด    οκτώ
      0 0 แปดสิบ    ογδόντα
Languages: Thai, Greek, more...
Lessons: Thai-Greek, more...