ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - 代詞, 連結詞, 介詞65 words

0 0
Word Language: Farsi
Translation Language: Chinese
Word Translation
      0 0 آنها    他們
      0 0 از    從..;..緣故
      0 0 از    從…
      0 0 از طریق    .. 通過
      0 0 اما   
      0 0 او   
      0 0 او   
      0 0 اگر    如果
      0 0 با   
      0 0 بدون    .. 無
      0 0 برای    為了
      0 0 بنابراین    那麼
      0 0 به   
      0 0 به رغم    不管
      0 0 به سمت    面向
      0 0 به منظور    為了
      0 0 به همین شکل    同樣地
      0 0 به کجا    去哪里
      0 0 بین    .. 在之間
      0 0 تا    .. 直到
      0 0 تحت    .. 在..之下
      0 0 جایی که    在何處
      0 0 خارج از    外側
      0 0 داخل    內部
      0 0 در    在..的期間
      0 0 در   
      0 0 در اطراف    周圍
      0 0 در بالای    在…上面
      0 0 در برابر    相反
      0 0 در حالی که    當的時候
      0 0 در مقابل    在…前面
      0 0 در میان    .. 在..中間
      0 0 در کنار    在旁
      0 0 درباره    ...有關
      0 0 دوباره   
      0 0 روی    在..[之上]
      0 0 شما   
      0 0 طبق    根據…所說
      0 0 علاوه بر    除…之外
      0 0 علاوه بر این    並且
      0 0 فقط    剛剛
      0 0 ما    我們
      0 0 مال چه کسی    誰 人 的
      0 0 من   
      0 0 نزدیک    鄰近
      0 0 نه تنها... بلکه    不僅…而且…
      0 0 هر دوی ...و...    既…又…
      0 0 همانگونه که    以及
      0 0 همه    所有
      0 0 همه    每個人
      0 0 همچنین   
      0 0 و   
      0 0 وقتی که    何時在的時候
      0 0 پس از    在...後
      0 0 پشت سر    後面
      0 0 چرا    ... 怎麼了
      0 0 چه    什麼
      0 0 چه کسی   
      0 0 چون    因為
      0 0 چگونه    情況如何
      0 0 چیزی    什麼
      0 0 کسی    某人
      0 0 گذشته از هرچیزی    首先
      0 0 یا    任一
      0 0 یک چیز دیگر    還有一件事
Languages: Farsi, Chinese, more...
Lessons: Farsi-Chinese, more...