فعل‌های گوناگون 2 - 各種各樣的動詞二66 words

0 0
Word Language: Farsi
Translation Language: Chinese
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    希望
      0 0 آزاد کردن    放鬆
      0 0 آزردن    煩惱
      0 0 اتفاق افتادن    發生
      0 0 اجازه دادن    允許
      0 0 اخم کردن    縐眉
      0 0 از دست دادن    丟失
      0 0 استراحت کردن    放鬆
      0 0 اسیر کردن    補獲
      0 0 اشتباه کردن    犯錯誤
      0 0 انداختن    丟下
      0 0 ایجاد کردن    創造
      0 0 باز کردن    打開
      0 0 باور کردن    相信
      0 0 به خاطر آوردن    想起
      0 0 بیدار شدن    醒來
      0 0 ترغیب کردن    說服
      0 0 تغییر دادن    改變
      0 0 تند تند حرف زدن    喋喋不休的談
      0 0 توانستن   
      0 0 توضیح دادن    說明
      0 0 تکرار کردن    重復
      0 0 جدا کردن    分開
      0 0 حذف کردن    除去
      0 0 خالی کردن    空的
      0 0 خسته کردن    鑽孔
      0 0 خشک کردن    乾躁的
      0 0 خم شدن   
      0 0 خواستن    想要
      0 0 دانستن    知道
      0 0 دزدیدن    騙取
      0 0 دعوا کردن    打架
      0 0 دعوت کردن    招待
      0 0 دمیدن   
      0 0 دنباله روی کردن    接著
      0 0 روان صحبت کردن    流利地 交談
      0 0 زدن   
      0 0 سرپیچی کردن    違背
      0 0 شستن   
      0 0 شوخی کردن    笑話
      0 0 شکایت کردن    訴不平
      0 0 شکستن   
      0 0 ضمیمه کردن    附上
      0 0 عادت کردن    習慣於
      0 0 غرق شدن    沈沒
      0 0 فریب دادن    欺騙
      0 0 قول دادن    約定
      0 0 لرزیدن    搖動
      0 0 محافظت کردن    保護
      0 0 مزاحم شدن    攪亂
      0 0 معنی دادن    表示
      0 0 ملاقات کردن    遇見
      0 0 ممنوع کردن    不許
      0 0 موفق شدن    成功
      0 0 نجات دادن    搶救
      0 0 نگران چیزی بودن    憂慮
      0 0 پاره کردن    破綻
      0 0 پاسخ دادن    回答
      0 0 پاک کردن   
      0 0 پر کردن    裝滿
      0 0 پس دادن   
      0 0 پیروی کردن    順從
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    使堅固
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    放鬆
      0 0 کسل بودن    無趣的
      0 0 کنترل کردن    檢查
Languages: Farsi, Chinese, more...
Lessons: Farsi-Chinese, more...