Diversaj verboj 2 - Various Verbs 266 words

0 0
単語言語: Esperanto
翻訳言語: English
Word Translation
   0 0 alkutimiĝi al    to get used to
   0 0 babili    to chatter
   0 0 batali    to fight
   0 0 bati    to beat
   0 0 blovi    to blow
   0 0 deziri    to wish
   0 0 disigi    to separate
   0 0 elŝraŭbi    to unscrew something
   0 0 enŝraŭbi    to screw something on
   0 0 enui    to be bored
   0 0 enuigi    to annoy
   0 0 erari    to make a mistake
   0 0 faligi    to drop
   0 0 fiksi    to attach
   0 0 flue paroli    to speak fluently
   0 0 forigi    to remove
   0 0 ĝeni    to disturb
   0 0 inviti    to invite
   0 0 kapti    to capture
   0 0 klarigi    to explain
   0 0 kontroli    to check
   0 0 kredi    to believe
   0 0 krei    to create
   0 0 kurbigi    to bend
   0 0 lasi    to let
   0 0 lavi    to wash
   0 0 liberigi    to release
   0 0 malfaldi    to unfold
   0 0 malleviĝi    to sink
   0 0 malobei    to disobey
   0 0 malpermesi    to forbid
   0 0 malplenigi    to empty
   0 0 malstreĉi sin    to relax
   0 0 obei    to obey
   0 0 okazi    to take place
   0 0 perdi    to lose
   0 0 persvadi    to persuade
   0 0 plendi    to complain
   0 0 plenigi    to fill
   0 0 povi    to be able
   0 0 promesi    to promise
   0 0 protekti    to protect
   0 0 redoni    to give back
   0 0 rememori    to remember ...
   0 0 renkonti    to meet
   0 0 respondi    to answer
   0 0 ripeti    to repeat
   0 0 rompi    to break
   0 0 ŝanĝi    to change
   0 0 savi    to rescue
   0 0 scii    to know
   0 0 seki    to dry
   0 0 sekvi    to follow
   0 0 ŝerci    to joke
   0 0 signifi    to signify
   0 0 ŝiri    to tear
   0 0 skui    to shake
   0 0 ŝteli    to steal
   0 0 sukcesi    to succeed
   0 0 sulkigi brovojn    to frown
   0 0 tedi    to bore
   0 0 trompi    to deceive
   0 0 vekiĝi    to wake up
   0 0 viŝi    to wipe
   0 0 voli    to want
   0 0 zorgi    to worry about
Languages: Esperanto, 英語, more...
レッスン: Esperanto-英語, more...