ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Pronomi, Congiunzioni, Preposizioni65 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Italian
Word Translation
      0 0 آنها    loro
      0 0 از    da
      0 0 از    da
      0 0 از طریق    attraverso
      0 0 اما    ma
      0 0 او    lei
      0 0 او    lui
      0 0 اگر    se
      0 0 با    con
      0 0 بدون    senza
      0 0 برای    per
      0 0 بنابراین    così
      0 0 به    a
      0 0 به رغم    malgrado
      0 0 به سمت    verso
      0 0 به منظور    per
      0 0 به همین شکل    ugualmente
      0 0 به کجا    dove
      0 0 بین    tra
      0 0 تا    fino
      0 0 تحت    sotto
      0 0 جایی که    dove
      0 0 خارج از    fuori da
      0 0 داخل    dentro
      0 0 در    durante
      0 0 در    in
      0 0 در اطراف    intorno
      0 0 در بالای    sopra
      0 0 در برابر    contro
      0 0 در حالی که    mentre
      0 0 در مقابل    di fronte
      0 0 در میان    tra
      0 0 در کنار    a fianco di
      0 0 درباره    riguardo
      0 0 دوباره    ancora
      0 0 روی    su
      0 0 شما    tu
      0 0 طبق    secondo
      0 0 علاوه بر    oltre a
      0 0 علاوه بر این    inoltre
      0 0 فقط    solo
      0 0 ما    noi
      0 0 مال چه کسی    a chi
      0 0 من    io
      0 0 نزدیک    vicino
      0 0 نه تنها... بلکه    non solo… ma anche
      0 0 هر دوی ...و...    sia… sia
      0 0 همانگونه که    così come
      0 0 همه    tutto
      0 0 همه    tutti
      0 0 همچنین    anche
      0 0 و    e
      0 0 وقتی که    quando
      0 0 پس از    dopo
      0 0 پشت سر    dietro
      0 0 چرا    perché
      0 0 چه    cosa
      0 0 چه کسی    chi
      0 0 چون    poiché
      0 0 چگونه    come
      0 0 چیزی    qualcosa
      0 0 کسی    qualcuno
      0 0 گذشته از هرچیزی    soprattutto
      0 0 یا    alcuno
      0 0 یک چیز دیگر    un`altra cosa
Languages: Farsi, イタリア語, more...
レッスン: Farsi-イタリア語, more...