فعل‌های گوناگون 2 - Vari Verbi 266 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Italian
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    desiderare
      0 0 آزاد کردن    lasciare
      0 0 آزردن    infastidire
      0 0 اتفاق افتادن    avere luogo
      0 0 اجازه دادن    lasciare
      0 0 اخم کردن    aggrottare le sopracciglia
      0 0 از دست دادن    perdere
      0 0 استراحت کردن    rilassarsi
      0 0 اسیر کردن    catturare
      0 0 اشتباه کردن    sbagliare
      0 0 انداختن    lasciare
      0 0 ایجاد کردن    creare
      0 0 باز کردن    dispiegare
      0 0 باور کردن    credere
      0 0 به خاطر آوردن    ricordare…
      0 0 بیدار شدن    svegliare
      0 0 ترغیب کردن    convincere
      0 0 تغییر دادن    cambiare
      0 0 تند تند حرف زدن    chiacchierare
      0 0 توانستن    potere
      0 0 توضیح دادن    spiegare
      0 0 تکرار کردن    ripetere
      0 0 جدا کردن    separare
      0 0 حذف کردن    rimuovere
      0 0 خالی کردن    svuotare
      0 0 خسته کردن    annoiare
      0 0 خشک کردن    seccare
      0 0 خم شدن    piegare
      0 0 خواستن    volere
      0 0 دانستن    conoscere
      0 0 دزدیدن    rubare
      0 0 دعوا کردن    combattere
      0 0 دعوت کردن    invitare
      0 0 دمیدن    soffiare
      0 0 دنباله روی کردن    seguire
      0 0 روان صحبت کردن    parlare correntemente
      0 0 زدن    colpire
      0 0 سرپیچی کردن    disobbedire
      0 0 شستن    lavare
      0 0 شوخی کردن    scherzare
      0 0 شکایت کردن    lamentarsi
      0 0 شکستن    rompere
      0 0 ضمیمه کردن    allegare
      0 0 عادت کردن    abituarsi
      0 0 غرق شدن    affondare
      0 0 فریب دادن    ingannare
      0 0 قول دادن    promettere
      0 0 لرزیدن    scuotere
      0 0 محافظت کردن    proteggere
      0 0 مزاحم شدن    disturbare
      0 0 معنی دادن    significare
      0 0 ملاقات کردن    incontrare
      0 0 ممنوع کردن    impedire
      0 0 موفق شدن    avere successo
      0 0 نجات دادن    liberare
      0 0 نگران چیزی بودن    preoccuparsi
      0 0 پاره کردن    strappare
      0 0 پاسخ دادن    rispondere
      0 0 پاک کردن    asciugare
      0 0 پر کردن    riempire
      0 0 پس دادن    rendere
      0 0 پیروی کردن    obbedire
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    avvitare qualcosa
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    svitare qualcosa
      0 0 کسل بودن    essere annoiato
      0 0 کنترل کردن    controllare
Languages: Farsi, イタリア語, more...
レッスン: Farsi-イタリア語, more...