قید‌های گوناگون 1 - Vari Avverbi 148 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Italian
Word Translation
      0 0 آنجا   
      0 0 البته    certo
      0 0 اینجا    qui
      0 0 با هم    insieme
      0 0 بد    male
      0 0 بسیار    molto
      0 0 بسیار    molto
      0 0 بعضی وقتها    qualche volta
      0 0 بنابراین    quindi
      0 0 به ندرت    raramente
      0 0 به هر حال...    Comunque…
      0 0 بیشتر    più
      0 0 تاحدودی    piuttosto
      0 0 تعداد خیلی زیاد    troppi
      0 0 تقریباً    quasi
      0 0 تنها    solo
      0 0 جایی که    dove
      0 0 خوب    bene
      0 0 در میان    in mezzo
      0 0 دوباره    ancora
      0 0 سپس    allora
      0 0 شاید    forse
      0 0 عموماً    generalmente
      0 0 غالباً    spesso
      0 0 قبلاً    precedentemente
      0 0 لباسی که پشت و رو نیست    al contrario
      0 0 مسلماً    sicuramente
      0 0 معمولاً    solitamente
      0 0 مقدار خیلی زیاد    troppo
      0 0 ممکن است    forse
      0 0 هرگز    mai
      0 0 هم    anche
      0 0 همچنین    anche
      0 0 همیشه    sempre
      0 0 هنوز    ancora
      0 0 وارونه    sottosopra
      0 0 واقعا    veramente
      0 0 چرا    perché
      0 0 چقدر    quanto
      0 0 چند تا    quanti
      0 0 چه    cosa
      0 0 چه کسی    chi
      0 0 چون    perché
      0 0 چگونه    come
      0 0 کافی    abbastanza
      0 0 کاملاً    abbastanza
      0 0 کلاً    del tutto
      0 0 کمی    un po`
Languages: Farsi, イタリア語, more...
レッスン: Farsi-イタリア語, more...