فعل‌های گوناگون 2 - Çeşitli fiiller 266 words

0 0
Lingua Parole: Farsi
Lingua Traduzioni: Turkish
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    istemek
      0 0 آزاد کردن    bırakmak
      0 0 آزردن    rahatsız etmek
      0 0 اتفاق افتادن    olmak
      0 0 اجازه دادن    izin vermek
      0 0 اخم کردن    kaşları çatmak
      0 0 از دست دادن    kaybetmek
      0 0 استراحت کردن    rahatlamak
      0 0 اسیر کردن    ele geçirmek
      0 0 اشتباه کردن    hata yapmak
      0 0 انداختن    düşürmek
      0 0 ایجاد کردن    yaratmak
      0 0 باز کردن    açmak
      0 0 باور کردن    inanmak
      0 0 به خاطر آوردن    hatırlamak
      0 0 بیدار شدن    uyanmak
      0 0 ترغیب کردن    ikna etmek
      0 0 تغییر دادن    değiştirmek
      0 0 تند تند حرف زدن    muhabbet etmek
      0 0 توانستن    yapabilmek
      0 0 توضیح دادن    anlatmak
      0 0 تکرار کردن    tekrarlamak
      0 0 جدا کردن    bölmek
      0 0 حذف کردن    kaldırmak
      0 0 خالی کردن    boşaltmak
      0 0 خسته کردن    sıkmak
      0 0 خشک کردن    kurutmak
      0 0 خم شدن    eğritmek
      0 0 خواستن    istemek
      0 0 دانستن    bilmek
      0 0 دزدیدن    çalmak
      0 0 دعوا کردن    kavga etmek
      0 0 دعوت کردن    davet etmek
      0 0 دمیدن    üflemek
      0 0 دنباله روی کردن    takip etmek
      0 0 روان صحبت کردن    akıcı konuşmak
      0 0 زدن    vurmak
      0 0 سرپیچی کردن    tabi olmamak
      0 0 شستن    yıkamak
      0 0 شوخی کردن    şaka yapmak
      0 0 شکایت کردن    şikayet etmek
      0 0 شکستن    kırmak
      0 0 ضمیمه کردن    eklemek
      0 0 عادت کردن    alışmak
      0 0 غرق شدن    boğulmak
      0 0 فریب دادن    kandırmak
      0 0 قول دادن    söz vermek
      0 0 لرزیدن    sallamak
      0 0 محافظت کردن    savunmak
      0 0 مزاحم شدن    rahatsız etmek
      0 0 معنی دادن    anlamına gelmek
      0 0 ملاقات کردن    buluşmak
      0 0 ممنوع کردن    izin vermemek
      0 0 موفق شدن    başarılı olmak
      0 0 نجات دادن    kurtarmak
      0 0 نگران چیزی بودن    ... hakkında kaygılanmak
      0 0 پاره کردن    koparmak
      0 0 پاسخ دادن    cevaplamak
      0 0 پاک کردن    silmek
      0 0 پر کردن    doldurmak
      0 0 پس دادن    geri vermek
      0 0 پیروی کردن    tabi olmak
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    bir şeyi sıkıştırmak
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    bir şeyi gevşetmek
      0 0 کسل بودن    sıkılmak
      0 0 کنترل کردن    kontrol etmek
Languages: Farsi, Turco, more...
Lezioni: Farsi-Turco, more...