التعليم 2 - ትምህርት2

الجزء الثاني من درسنا الشهير عن عملية التعليم. ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

Lingua Parole: Arabic
Lingua Traduzioni: Amharic


Word >> Translation (transliteration: )

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Arabo, Amarico, more

Lezioni

Arabo-Amarico, more