Languages: Amharik, Amharik, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Amharik-Amharik, Lain-lain...