பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - أفعال متنوعة 10 words

0 0
Bahasa Pengantar: Tamil
Bahasa Terjemahan: Arabic

Word Translation
Languages: Tamil, Arab, Lain-lain...
Aneka Pelajaran: Tamil-Arab, Lain-lain...