பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - أفعال متنوعة 10 words

0 0
Szavak nyelve: Tamil
Fordítás nyelve: Arabic

Word Translation
Languages: Tamil, Arab, több...
Leckék: Tamil-Arab, több...