Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - Pronomi, Congiunzioni, Preposizioni65 words

0 0
Szavak nyelve: Greek
Fordítás nyelve: Italian
Word Translation
      0 0 ακριβώς    solo
      0 0 αλλά    ma
      0 0 από    da
      0 0 από τότε    da
      0 0 αυτή    lei
      0 0 αυτοί    loro
      0 0 αυτός    lui
      0 0 για    per
      0 0 γιατί    perché
      0 0 γύρω από    intorno
      0 0 δίπλα από    a fianco di
      0 0 εάν    se
      0 0 εγώ    io
      0 0 είτε    alcuno
      0 0 εμείς    noi
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    un`altra cosa
      0 0 ενάντια    contro
      0 0 ενώ    mentre
      0 0 έξω από    fuori da
      0 0 επειδή    poiché
      0 0 επιπλέον    inoltre
      0 0 επιπλέον    oltre a
      0 0 επίσης    anche
      0 0 εσείς    tu
      0 0 έτσι    così
      0 0 και    e
      0 0 και το ένα και το άλλο    sia… sia
      0 0 κάποιος    qualcuno
      0 0 κατά τη διάρκεια    durante
      0 0 κάτι    qualcosa
      0 0 κατόπιν    dopo
      0 0 κάτω από    sotto
      0 0 κοντά    vicino
      0 0 με    con
      0 0 μέσα    dentro
      0 0 μέσα    in
      0 0 μέσω    attraverso
      0 0 μεταξύ    tra
      0 0 μεταξύ    tra
      0 0 μέχρι    fino
      0 0 μπροστά από    di fronte
      0 0 όλοι    tutto
      0 0 όλοι    tutti
      0 0 όπου    dove
      0 0 όπου    dove
      0 0 όπως και    così come
      0 0 όταν    quando
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    non solo… ma anche
      0 0 πάλι    ancora
      0 0 πάνω    su
      0 0 πάνω από    sopra
      0 0 πάρ`αυτα    malgrado
      0 0 παρομοίως    ugualmente
      0 0 περίπου    riguardo
      0 0 πίσω από    dietro
      0 0 ποιανού    a chi
      0 0 ποιοι    chi
      0 0 προ πάντων    soprattutto
      0 0 προκειμένου    per
      0 0 προς    verso
      0 0 προς    a
      0 0 πώς    come
      0 0 σύμφωνα με    secondo
      0 0 τι    cosa
      0 0 χωρίς    senza
Languages: Görög, Olasz, több...
Leckék: Görög-Olasz, több...
Audio Leckék: Olasz-Görög