Време - آب‌وهوا

Няма нищо по-хубаво от лошото време. آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.

λόγια

      

Време 1 - زمان 1

Времето бърза! Не се бавете! Научете всичко за времето заедно с Интернет Полиглот!. ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.

λόγια

      

Време 2 - زمان 2

Не губете време! Учете нови думи. وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید

λόγια

      

География: страни, градове… - جغرافیا

Опознай светът, в който живееш. کشورها، شهرها...

λόγια

      

Град, улица, транспорт - شهر، خیابان‌ها، ترابری

Внимавайте да не се загубите в големия град. Научете да попитате правилно как да стигнете до операта. در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا

λόγια

      

Движение, посоки - حرکت، جهت‌ها

Карай бавно- стигни жив!. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.

λόγια

      

Животните - حیوانات

Котки и кучета. Птици и риби. В света на животните.. سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات

λόγια

      

Животът, Възрастта - زندگی، عمر

Животът е кратък. Научете всичко за неговите етапи от рождението до смъртта. زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید

λόγια

      

Здраве, медицина, хигиена - سلامتی، دارو، بهداشت

Как да кажем на доктора, че имаме главоболие. چگونه به دکتر درباره سردرد خود توضیح بدهیم

λόγια

      

Инструменти - ابزار

Какво да използваме за почистване, ремонт, работа в градината. بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید

λόγια

      

Кола - ماشین

Намирате се в чужбина и искате да си вземете кола под наем? Много е важно да знаете къде й е кормилото. آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد

λόγια
      

Мерки, измервания - مقیاس و اندازه گیری

Какво предпочитате - инчове или сантиметри? Десетична мерна система ли използвате?. شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟

λόγια


      

Облекло 1 - پوشاک 1

Всичко за топлите дрехи и естетичния вид. همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید

λόγια


      

Образование 1 - آموزش و پرورش 1

Всичко за училището, института, университета. همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه

λόγια

      

Образование 2 - آموزش و پرورش 2

Част Втора на известния ни урок за образователните процеси. بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش

λόγια

      

Пари, покупки - پول، خرید کردن

Не пропускайте този урок. Научете се да броите парите. این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید

λόγια

      

Поздрави, молби, обръщения, сбогувания - احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی

Научете се да общувате с хората. چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم

λόγια

      

Природа - طبیعت

Пазете природата, Вашата майка!. از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.

λόγια

      

Професия - شغل

В наши дни е много важно да имаш добра професия. Но можете ли да сте професионалист без да знаете чужди езици? Едва ли.. امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!

λόγια

      

Работа, бизнес, офис - کار، تجارت، اداره

Не ставай работохолик. Спри, почини си, научи думи за работата. زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید

λόγια

      

Развлечение, изкуство, музика - سرگرمی، هنر، موسیقی

Какво би бил животът ни без изкуство? Празна черупка на мида. زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی

λόγια


      

Растенията - گیاهان

Изучете чудесата на природата, които ни заобкалят. Всичко за растенията: дървета, цветя, храсти.. درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها

λόγια

      

Религия, политика, армия, наука - مذهب، سیاست، ارتش، علوم

Не пропускайте най-сериозния ни урок. Правете любов, а не война!. مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!

λόγια

      

Сгради, организации - ساختمان‌ها و سازمان‌ها

Църкви, театри, гари, магазини. کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها

λόγια

      

Семейство - خانواده

Майка, баща, роднини. Семейството е най-святото в живота.. مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است

λόγια

      

Спорт, игра, хоби - ورزش ، بازی، سرگرمی

Починете си и се забавлявайте! Всичко за футбола, шаха и колекционирането на кибритени клечки. کمی تفریح کنید. همه چیز درباره فوتبال، شطرنج و جمع‌آوری قوطی کبریت

λόγια


      

Цветове - رنگ‌ها

Всеки ловец знае къде се крие фазанът. همه چیز درباره قرمز، سفید و آبی

λόγια

      

Цифри - اعداد

Едно, две, три... Милион, милиард. یک، دو، سه... میلیون، بیلیون

λόγια

      

Частите на тялото - اعضای بدن انسان

Лицето е огледало на душата. Всичко за ръцете, краката и ушите.. بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید

λόγια

      

Човешките качества 1 - صفات انسان‌ها 1

Как да характеризираме хората около нас. چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید

λόγια


      

Чувствата, осезанията - احساسات و عواطف

Всичко за любовта и омразата, обоняние и осезание. همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن

λόγια

      

Ядене, ресторанти, кухня 1 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1

Вкусен урок. Всичко за Вашите любими деликатеси. درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما

λόγια

      

Ядене, ресторанти, кухня 2 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 2

Вкусен урок. Част втора. بخش دوم از درس خوشمزه

λόγια

Languages: Βουλγαρικά , Farsi, more...
Μαθήματα : Βουλγαρικά -Farsi, more...