மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - Homoj: parencoj, amikoj, malamikoj…44 words

0 0
Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto
Word Translation
   0 0 அஞ்சல் அட்டை poŝtkarto
   0 0 அண்டை வீட்டார் najbaro
   0 0 அன்பு amo
   0 0 அறைத் தோழன் kunvivanto
   0 0 ஆண்பிள்ளை viro
   0 0 ஆண்மையுள்ள vira
   0 0 ஆராதித்தல் adori
   0 0 உண்மை vero
   0 0 உதவி helpo
   0 0 எதிரி malamiko
   0 0 ஒருவரையொருவர் முத்தமிடுதல் kisi unu la alian
   0 0 ஓர் அறிவுரை konsilo
   0 0 கடைசிப் பெயர் familia nomo
   0 0 காதலித்தல் ami
   0 0 குரல் voĉo
   0 0 கூட்ட நெரிசல் homamaso
   0 0 கை குலுக்குதல் premi la manon
   0 0 சரியாக pravi
   0 0 சஹ (மனிதர்) ulo
   0 0 சிறு குழந்தை bebo
   0 0 சிறுமி knabino
   0 0 சிறுவன் knabo
   0 0 தவறாக malpravi
   0 0 நண்பர் amiko
   0 0 நபர் persono
   0 0 நம்பிக்கை வைத்தல் esperi
   0 0 பரிசு donaco
   0 0 பித்தன் போல kiel frenezulo
   0 0 புரிந்துகொள்ளுதல் kompreni
   0 0 பூச்செண்டு bukedo
   0 0 பெண் virino
   0 0 பெண்மையுள்ள ina
   0 0 பெயர் nomo
   0 0 பொய் mensogo
   0 0 பொய் சொல்லுதல் mensogi
   0 0 மக்கள் homoj
   0 0 மன்னிக்கவும் bedaŭri
   0 0 முட்டாள் stultulo
   0 0 முதல் பெயர் antaŭnomo
   0 0 முத்தமிடுதல் kisi
   0 0 முத்தம் kiso
   0 0 விதவை vidvo
   0 0 விருந்தாளி gasto
   0 0 வெறுத்தல் malami
Languages: Tamil, Esperanto, more...
Μαθήματα : Tamil-Esperanto, more...