விலங்குகள் - Bestoj

பூனைகள் மற்றும் நாய்கள். பறவைகள் மற்றும் மீன்கள். விலங்குகள் பற்றி. Birdoj kaj fiŝoj. Ĉio pri bestoj.

Γλώσσα λέξης : Tamil
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto


Word >> Translation
அனைத்துண்ணி ĉiomanĝanto
0 0
அன்னப் பறவை cigno
0 0
ஆடு கத்துதல் bleki
0 0
ஆடு, மாடுகள் brutaro
0 0
ஆண் virseksulo
0 0
ஆமை testudo
0 0
இறக்கை flugilo
0 0
muŝo
0 0
ஊர்ந்து செல்பவை reptilio
0 0
ஒட்டகச்சிவிங்கி ĝirafo
0 0
ஒட்டகம் kamelo
0 0
கடற் புறா mevo
0 0
கன்று bovido
0 0
குதிரை ĉevalo
0 0
குரைத்தல் boji
0 0
கொசு kulo
0 0
கோழி kokino
0 0
சிலந்தி araneo
0 0
சுண்டெலி muso
0 0
சுறா ŝarko
0 0
செல்லப்பிராணி hejmbesto
0 0
டால்பின் delfeno
0 0
தவளை rano
0 0
தாவர உண்ணி herbovorulo
0 0
தேனீ abelo
0 0
நத்தை heliko
0 0
நாய் hundo
0 0
நாய்க்குட்டி hundido
0 0
நீள் மூக்கு muzelo
0 0
பட்டாம்பூச்சி papilio
0 0
பாம்பு serpento
0 0
பாலூட்டி mamulo
0 0
புலி tigro
0 0
புழு vermo
0 0
பூச்சி insekto
0 0
பூனை kato
0 0
பெண் ino
0 0
பெண் வாத்து ansero
0 0
பென்குவின் pingveno
0 0
மாடு கத்துதல் muĝi
0 0
மாமிச உண்ணி viandmanĝanto
0 0
மியாவ் சப்தம் miaŭi
0 0
மீன் fiŝo
0 0
முதலை krokodilo
0 0
முயல் kuniklo
0 0
யானை elefanto
0 0
வன sovaĝa
0 0
வரி strio
0 0
வரிக்குதிரை zebro
0 0
வரியிட்ட stria
0 0
வாத்து anaso
0 0
வீட்டு hejma
0 0

Languages

Tamil, Esperanto, more

Μαθήματα

Tamil-Esperanto, more