آموزش و پرورش 2 - Instruado 2

بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش. Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.

Γλώσσα λέξης : Farsi
Γλώσσα μεταφράσεων : Esperanto


Word >> Translation
eksperimento
0 0
laboratorio
0 0
literaturo
0 0
eraro
0 0
malĝusta
0 0
informatiko
0 0
divido
0 0
plus
0 0
ekologio
0 0
historio
0 0
subtraho
0 0
sociologio
0 0
geografio
0 0
parkere
0 0
solvi
0 0
skribilo
0 0
cirklo
0 0
liceo
0 0
gramatiko
0 0
psikologio
0 0
matematiko
0 0
angulo
0 0
temo
0 0
biologio
0 0
astronomio
0 0
sistemo
0 0
radiuso
0 0
multipliko
0 0
desegni
0 0
adicio
0 0
ekonomio
0 0
ĉapitro
0 0
fiziko
0 0
triangulo
0 0
sumo
0 0
bazlernejo
0 0
grado
0 0
kvadrato
0 0
lerneja
0 0
minus
0 0
lernobjekto
0 0
samklasano
0 0
geometrio
0 0
forviŝi
0 0
skrapgumo
0 0
projekciilo
0 0
babili
0 0
tornistro
0 0
kreto
0 0

Languages

Farsi, Esperanto, more

Μαθήματα

Farsi-Esperanto, more