Animals - Djur

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur

wörter

      

Buildings, Organizations - Byggnader, Organisationer

Churches, theatres, train stations, stores. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer

wörter

      

Car - Bil

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på

wörter

      

City, Streets, Transportation - Stad, Vägar, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.

wörter

      

Clothing 1 - Klädsel 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm

wörter


      

Colors - Färger

All about red, white and blue. Allt om rött, vitt och blått

wörter

      

Education 1 - Utbildning 1

All about school, college, university. Allt om skolan, högskolan, universitet

wörter

      

Education 2 - Utbildning 1

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser

wörter

      

Entertainment, Art, Music - Underhållning, Konst, Musik

What would be our life without art? An empty shell. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal

wörter

      

Family - Familj

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.

wörter


      

Feelings, Senses - Känslor, Sinnen

All about love, hate, smell and touch. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring

wörter

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mat, Restauranger, Kök 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär

wörter

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mat, Restauranger, Kök 1

Part two of yummy lesson. Del två av vår mumslektionen

wörter

      

Geography: Countries, Cities... - Geografi: Länder, Städer…

Know the world where you live. Lär känna världen du lever i

wörter

      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl

Know how to socialize with people. Ta reda på hur man ska socialisera med människor

wörter

      

Health, Medicine, Hygiene - Hälsa, Medicin, Hygien

How to tell doctor about your headache. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk

wörter


      

Human Body Parts - Kroppsdelar

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron

wörter

      

Human Characteristics 1 - Människoegenskaper 1

How to describe people around you. Hur man ska beskriva människor omkring sig

wörter


      

Life, Age - Livet, Ålder

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.

wörter


      

Measures, Measurements - Mätningar

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?

wörter

      

Money, Shopping - Pengar, Shopping

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.

wörter

      

Movement, Directions - Rörelse, Direktion

Move slowly, drive safely.. Röd dig sakta, kör säkert

wörter

      

Nature - Natur

Preserve nature, your mother!. Skydda naturen, din mor!

wörter

      

Numbers - Nummer

One, two, three… Millions, billions. En, två, tre… Miljoner, Miljarder

wörter


      

Plants - Växter

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar

wörter

      

Profession - Yrke

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?

wörter


      

Religion, Politics, Military, Science - Religion, Politik, Militärvetenskap

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!

wörter

      

Sports, Games, Hobbies - Sport, Spel, Hobby

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling

wörter

      

Time 1 - Tid 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!

wörter

      

Time 2 - Tid 2

Don`t waste your time! Learn new words. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord

wörter

      

Tools - Verktyg

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete

wörter


      

Weather - Väder

There is no bad weather, all weather is fine.. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder

wörter

      

Work, Business, Office - Jobb, Affärer, Kontor

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb

wörter

Languages: Englisch, Schwedisch, more...
Lektionen: Englisch-Schwedisch, more...
Audio Lektionen: Schwedisch-Englisch