سرگرمی، هنر، موسیقی - Szórakozás, művészet, zene

زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی. Milyen lenne az életünk művészet nélkül? Egy üres kagyló . . .

Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: Hungarian


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Farsi, Ungarisch, more

Lektionen

Farsi-Ungarisch, more