Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - Займеннікі, злучнікі, прыназоўнікі65 words

0 0
Langage: Greek
Traduction de langage: Belarusian
Word Translation
      0 0 ακριβώς толькі
      0 0 αλλά але
      0 0 από ад
      0 0 από τότε з
      0 0 αυτή яна
      0 0 αυτοί яны
      0 0 αυτός ён
      0 0 για для
      0 0 γιατί чаму
      0 0 γύρω από вакол
      0 0 δίπλα από каля
      0 0 εάν калі
      0 0 εγώ я
      0 0 είτε той або другі
      0 0 εμείς мы
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα і яшчэ
      0 0 ενάντια супраць
      0 0 ενώ пакуль
      0 0 έξω από звонку
      0 0 επειδή таму што
      0 0 επιπλέον звыш таго
      0 0 επιπλέον у дадатак
      0 0 επίσης таксама
      0 0 εσείς вы
      0 0 έτσι таму што
      0 0 και і
      0 0 και το ένα και το άλλο як… так і
      0 0 κάποιος хтосьці
      0 0 κατά τη διάρκεια напрацягу
      0 0 κάτι штосьці
      0 0 κατόπιν пасля
      0 0 κάτω από пад
      0 0 κοντά каля
      0 0 με з
      0 0 μέσα знутры
      0 0 μέσα у
      0 0 μέσω скрозь
      0 0 μεταξύ паміж
      0 0 μεταξύ паміж
      0 0 μέχρι да
      0 0 μπροστά από перад
      0 0 όλοι усе
      0 0 όλοι кожны
      0 0 όπου куды
      0 0 όπου дзе
      0 0 όπως και таксама як
      0 0 όταν калі
      0 0 όχι μόνο... αλλά και ня толькі… але і
      0 0 πάλι зноў
      0 0 πάνω на
      0 0 πάνω από у версе
      0 0 πάρ`αυτα нягледзячы на
      0 0 παρομοίως таксама
      0 0 περίπου пра
      0 0 πίσω από за
      0 0 ποιανού чый
      0 0 ποιοι хто
      0 0 προ πάντων акрамя таго
      0 0 προκειμένου для таго каб
      0 0 προς да
      0 0 προς да
      0 0 πώς як
      0 0 σύμφωνα με у адпаведнасці
      0 0 τι што
      0 0 χωρίς без
Languages: Grecque, Biélorusse, more...
Leçons: Grecque-Biélorusse, more...