سرگرمی، هنر، موسیقی - Szórakozás, művészet, zene

زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی. Milyen lenne az életünk művészet nélkül? Egy üres kagyló . . .

Langage: Farsi
Traduction de langage: Hungarian


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Farsi, Hongrois, more

Leçons

Farsi-Hongrois, more