பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Pronomoj, konjunkcioj, prepozicioj65 words

0 0
Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Esperanto
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட ne nur…sed ankaŭ…
   0 0 அடியில் sub
   0 0 அதேபோல same kiel
   0 0 அதோடு சேர்த்து plie
   0 0 அனைவரும் ĉio
   0 0 அருகில் proksime
   0 0 அல்லது ambaŭ
   0 0 அவர் li
   0 0 அவள் ŝi
   0 0 அவ்ர்கள் ili
   0 0 அவ்வாறே same, simile
   0 0 ஆனால் sed
   0 0 இடையில் inter
   0 0 இரண்டும் ... மேலும் kaj…kaj
   0 0 இருந்த போதிலும் malgraŭ, spite al
   0 0 இருந்து el
   0 0 இல் en
   0 0 இல்லாமல் sen
   0 0 உடன் kun
   0 0 உட்புறம் interne
   0 0 எங்கு kien
   0 0 எங்கே kie
   0 0 எதிராக kontraŭ
   0 0 எனவே tiel
   0 0 எனில் se
   0 0 என்ன kio
   0 0 எப்படி kiel
   0 0 எப்போது kiam
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக krome
   0 0 ஏதாவது io
   0 0 ஏனெனில் ĉar
   0 0 ஏன் kial
   0 0 ஒவ்வொருவரும் ĉiu
   0 0 க்கு por
   0 0 க்கு ĝis
   0 0 சமயத்தில் dum
   0 0 சுற்றிலும் ĉirkaŭ
   0 0 தொடங்கி de kiam
   0 0 நான் mi
   0 0 நாம் ni
   0 0 நீ vi
   0 0 நோக்கி al
   0 0 பக்கத்தில் apud
   0 0 படி laŭ
   0 0 பற்றி pri
   0 0 பின்னால் post
   0 0 பிறகு post
   0 0 பொருட்டு por
   0 0 போது dum
   0 0 மத்தியில் inter
   0 0 மற்றும் kaj
   0 0 மீண்டும் denove
   0 0 மீது sur
   0 0 முன் antaŭ
   0 0 மூலம் tra
   0 0 மேலும் plue
   0 0 மேலும் ankaŭ
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம் krome
   0 0 மேல் supre
   0 0 யாருடைய kies
   0 0 யாரோ ஒருவர் iu
   0 0 யார் kiu
   0 0 வரைக்கும் ĝis
   0 0 வெறும் nur
   0 0 வெளியே ekstere
Languages: Tamil, Esperanto , lisää...
Oppijaksot : Tamil-Esperanto , lisää...