اعضای بدن انسان - Homa korpo

بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید. La korpo entenas la animon. Ĉio pri kruroj, brakoj kaj oreloj.

Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Esperanto


Word >> Translation
kubuto
0 0
brovo
0 0
fingro
0 0
brako
0 0
kokso
0 0
nazo
0 0
sango
0 0
mano
0 0
dento
0 0
buŝo
0 0
barbo
0 0
genuo
0 0
akselo
0 0
lipharoj
0 0
kapo
0 0
brusto
0 0
ŝultro
0 0
vizaĝo
0 0
ridetanta vizaĝo
0 0
maleolo
0 0
lipo
0 0
pugno
0 0
stomako
0 0
haroj
0 0
ungo
0 0
umbiliko
0 0
mampinto
0 0
reflekso
0 0
piedo
0 0
kruro
0 0
dorso
0 0
haŭto
0 0
frunto
0 0
mentono
0 0
okulo
0 0
okuloj
0 0
kolo
0 0
gorĝo
0 0
orelo
0 0
vango
0 0

Languages

Farsi, Esperanto , lisää