กริยาที่หลากหลาย 1 - Varios Verbos 169 words

0 0
Taal Woord: Thai
Taal Vertaling: Spanish
Word Translation
      0 0 กระจาย    difundir
      0 0 กลายมาเป็น    convertir
      0 0 กวาด    barrer
      0 0 ขน/แบก    llevar
      0 0 ขว้าง    tirar
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    depender
      0 0 ขุด    cavar
      0 0 คลุม    tapar
      0 0 คิด    pensar
      0 0 ชอบมากกว่า    preferir
      0 0 ซ่อน    ocultar
      0 0 ซ่อม    reparar
      0 0 ดู    mirar
      0 0 ตอบ    responder
      0 0 ตี    golpear
      0 0 ต้อง    tener que
      0 0 ต้องการ    necesitar
      0 0 ถาม    preguntar
      0 0 ทำ    hacer
      0 0 ทำ    hacer
      0 0 นอนหลับ    dormirse
      0 0 นั่ง    sentarse
      0 0 ปิด    cerrar
      0 0 พยายาม    intentar
      0 0 พับ    doblar
      0 0 พูด    hablar
      0 0 ฟัง    escuchar
      0 0 มี    tener
      0 0 ยืด    estirar
      0 0 รอ    esperar
      0 0 รักษา    conservar
      0 0 ร้องไห้    llorar
      0 0 ลืม    olvidar
      0 0 ล้อมรอบ    rodear
      0 0 วาง    poner
      0 0 สนุก    divertirse
      0 0 สวมเสื้อผ้า    vestir
      0 0 สวมใส่    usar
      0 0 สังเกต    notar
      0 0 สูบ    fumar
      0 0 ส่ง    mandar
      0 0 หลับ    dormir
      0 0 หวัง    esperar
      0 0 หา    encontrar
      0 0 หา    buscar
      0 0 หายไป    desaparecer
      0 0 อธิบาย    describir
      0 0 ออกจาก    salir
      0 0 อาศัย    vivir
      0 0 อาศัย    ocupar
      0 0 อ่าน    leer
      0 0 เขียน    escribir
      0 0 เข้าใจ    entender
      0 0 เท    verter
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    estar
      0 0 เป็นของ    pertenecer
      0 0 เริ่ม    comenzar
      0 0 เลือก    elegir
      0 0 เสนอ    ofrecer
      0 0 เห็น    ver
      0 0 เอา    tomar
      0 0 เอามา    llevar
      0 0 ใช้    gastar
      0 0 ใช้    utilizar
      0 0 ให้    dar
      0 0 ได้กลิ่น    oler
      0 0 ได้ยิน    oír
      0 0 ได้รับ    recibir
      0 0 ไหม้    arder
Languages: Thai, Spaans, more...
Lessen: Thai-Spaans, more...