ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Zamirler, Bağlaçlar, Edatlar65 words

0 0
Ordsprog: Farsi
Oversættelse sprog: Turkish
Word Translation
      0 0 آنها    onlar
      0 0 از    ...den beri
      0 0 از    ...den
      0 0 از طریق    içinden
      0 0 اما    fakat
      0 0 او    o
      0 0 او    o
      0 0 اگر    eğer
      0 0 با    ile
      0 0 بدون    ...sız
      0 0 برای    için
      0 0 بنابراین    bundan dolayı
      0 0 به    ...e
      0 0 به رغم    ...e rağmen
      0 0 به سمت    ...e doğru
      0 0 به منظور    için
      0 0 به همین شکل    gibi
      0 0 به کجا    nereye
      0 0 بین    ortasında
      0 0 تا    ...e kadar
      0 0 تحت    altında
      0 0 جایی که    nerede
      0 0 خارج از    dışında
      0 0 داخل    içinde
      0 0 در    boyunca
      0 0 در    içinde
      0 0 در اطراف    çevresinde
      0 0 در بالای    üstünde
      0 0 در برابر    karşı
      0 0 در حالی که    iken
      0 0 در مقابل    önünde
      0 0 در میان    arasında
      0 0 در کنار    yanında
      0 0 درباره    hakkında
      0 0 دوباره    tekrar
      0 0 روی    üstünde
      0 0 شما    siz
      0 0 طبق    ...e göre
      0 0 علاوه بر    ...e ek olarak
      0 0 علاوه بر این    bundan da fazlası
      0 0 فقط    sadece
      0 0 ما    biz
      0 0 مال چه کسی    kimin
      0 0 من    ben
      0 0 نزدیک    yakın
      0 0 نه تنها... بلکه    sadece o degıl bu da
      0 0 هر دوی ...و...    ikisi
      0 0 همانگونه که    kadar
      0 0 همه    bütün
      0 0 همه    herkes
      0 0 همچنین    de
      0 0 و    ve
      0 0 وقتی که    ne zaman
      0 0 پس از    sonra
      0 0 پشت سر    arkasında
      0 0 چرا    niçin
      0 0 چه    ne
      0 0 چه کسی    kim
      0 0 چون    çünkü
      0 0 چگونه    nasıl
      0 0 چیزی    herhangibir şey
      0 0 کسی    birisi
      0 0 گذشته از هرچیزی    herşeyin üstünde
      0 0 یا    her biri
      0 0 یک چیز دیگر    bır şey daha
Languages: Farsi, Turkisk, mere...
Undervisning: Farsi-Turkisk, mere...