ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Pronomen, konjunksjoner, preposisjoner65 words

0 0
Jazyk slovíček: Farsi
Překladový jazyk: Norwegian
Word Translation
      0 0 آنها    dem
      0 0 از    siden
      0 0 از    fra
      0 0 از طریق    gjennom
      0 0 اما    men
      0 0 او    hun
      0 0 او    han
      0 0 اگر    om
      0 0 با    med
      0 0 بدون    uten
      0 0 برای    for
      0 0 بنابراین   
      0 0 به    til
      0 0 به رغم    til tross for
      0 0 به سمت    mot
      0 0 به منظور    for å
      0 0 به همین شکل    likeledes
      0 0 به کجا    hvor (hen)
      0 0 بین    mellom
      0 0 تا    til
      0 0 تحت    under
      0 0 جایی که    hvor
      0 0 خارج از    utenfor
      0 0 داخل    inni
      0 0 در    mens
      0 0 در    i
      0 0 در اطراف    rundt
      0 0 در بالای    på toppen av
      0 0 در برابر    mot
      0 0 در حالی که    mens
      0 0 در مقابل    foran
      0 0 در میان    blant
      0 0 در کنار    ved siden av
      0 0 درباره    om
      0 0 دوباره    igjen
      0 0 روی   
      0 0 شما    du
      0 0 طبق    ifølge
      0 0 علاوه بر    i tillegg til
      0 0 علاوه بر این    dessuten
      0 0 فقط    bare
      0 0 ما    vi
      0 0 مال چه کسی    hvem sin
      0 0 من    jeg
      0 0 نزدیک    nær
      0 0 نه تنها... بلکه    ikke bare...men også
      0 0 هر دوی ...و...    både ... og
      0 0 همانگونه که    i tillegg til
      0 0 همه    alle
      0 0 همه    alle
      0 0 همچنین    også
      0 0 و    og
      0 0 وقتی که    når
      0 0 پس از    etter
      0 0 پشت سر    bak
      0 0 چرا    hvorfor
      0 0 چه    hva
      0 0 چه کسی    hvem
      0 0 چون    fordi
      0 0 چگونه    hvordan
      0 0 چیزی    noe
      0 0 کسی    noen
      0 0 گذشته از هرچیزی    framfor alt
      0 0 یا    enten
      0 0 یک چیز دیگر    en ting til
Languages: Farsi, Norština, více...
Lekce: Farsi-Norština, více...