حرکت، جهت‌ها - 이동, 방향

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. 천천히 움직이고, 안전운전합시다!

44 words

0 0
Jazyk slovíček: Farsi
Překladový jazyk: Korean
Word Translation
      0 0 آمدن    오다
      0 0 آن پایین    저기 아래에
      0 0 افتادن    떨어지다
      0 0 ایستادن    멈추다
      0 0 بازگشتن    돌아오다
      0 0 بالا بردن    들어올리다
      0 0 بالا رفتن    올라가다
      0 0 برخوردکردن و بازگشتن    튀다
      0 0 برگشتن    돌려주다
      0 0 به آرامی    천천히
      0 0 به تندی    빠르게
      0 0 به سرعت    빠르게
      0 0 به سمت راست    오른쪽으로
      0 0 به سمت چپ    왼쪽으로
      0 0 بی حرکت    정지한
      0 0 بیرون آمدن    나오다
      0 0 حرکت کردن    이동하다
      0 0 دور   
      0 0 رانندگی کردن    운전하다
      0 0 رسیدن    도착하다
      0 0 رسیدن به    도착하다
      0 0 رفتن    가다
      0 0 سرعت    속도
      0 0 سریع    빠른
      0 0 سریع    빠른
      0 0 سفر رفتن    여행하다
      0 0 شتاب کردن    서두르다
      0 0 صعود کردن    올라가다
      0 0 عبور کردن    건너다
      0 0 فشار دادن    밀다
      0 0 لغزیدن    비틀거리다
      0 0 لغزیدن    미끄러지다
      0 0 ماندن    머물다
      0 0 مسافرت کردن    여행하다
      0 0 مستقیم    직진
      0 0 وارد شدن    들어가다
      0 0 واژگون شدن    뒤집다
      0 0 پائین آمدن    내려가다
      0 0 چرخیدن    돌다
      0 0 کدام طرف؟    어느 길?
      0 0 کشیدن    당기다
      0 0 کند    속도가 느린
      0 0 گردش    회전
      0 0 گردش رفتن    여행
Languages: Farsi, Korejština, více...
Lekce: Farsi-Korejština, více...