ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - És akkor néhány kiegészítés: névmások, kötőszavak és névelők65 words

0 0
Jazyk slovíček: Farsi
Překladový jazyk: Hungarian
Word Translation
      0 0 آنها    ők
      0 0 از    amióta
      0 0 از    ból
      0 0 از طریق    keresztül
      0 0 اما    de
      0 0 او    ő
      0 0 او    ő
      0 0 اگر    ha
      0 0 با    val
      0 0 بدون    nélkül
      0 0 برای    ért
      0 0 بنابراین    ezért
      0 0 به    hoz
      0 0 به رغم    ellenére
      0 0 به سمت    felé
      0 0 به منظور    ahhoz hogy
      0 0 به همین شکل    ugyanúgy
      0 0 به کجا    hova
      0 0 بین    között
      0 0 تا    ameddig
      0 0 تحت    alatt
      0 0 جایی که    hol
      0 0 خارج از    kívül
      0 0 داخل    benne
      0 0 در    közben
      0 0 در    ban
      0 0 در اطراف    körül
      0 0 در بالای    tetején
      0 0 در برابر    ellen
      0 0 در حالی که    amig
      0 0 در مقابل    előtt
      0 0 در میان    között
      0 0 در کنار    mellett
      0 0 درباره    ról
      0 0 دوباره    újra
      0 0 روی    on
      0 0 شما    te
      0 0 طبق    szerint
      0 0 علاوه بر    ráadásul
      0 0 علاوه بر این    ráadásul
      0 0 فقط    csak
      0 0 ما    mi
      0 0 مال چه کسی    kié
      0 0 من    én
      0 0 نزدیک    közel
      0 0 نه تنها... بلکه    nem csak..hanem
      0 0 هر دوی ...و...    mindkettő ... És
      0 0 همانگونه که    szintén
      0 0 همه    mind
      0 0 همه    mindenki
      0 0 همچنین    is
      0 0 و    és
      0 0 وقتی که    mikor
      0 0 پس از    után
      0 0 پشت سر    mögött
      0 0 چرا    miért
      0 0 چه    mi
      0 0 چه کسی    ki
      0 0 چون    mert
      0 0 چگونه    hogyan
      0 0 چیزی    valami
      0 0 کسی    valaki
      0 0 گذشته از هرچیزی    mindenek felett
      0 0 یا    akárki
      0 0 یک چیز دیگر    még egy dolog
Languages: Farsi, Maďarština, více...
Lekce: Farsi-Maďarština, více...