ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - الضمائر، إرتباطات، حروف جرّ65 words

0 0
Jazyk slovíček: Farsi
Překladový jazyk: Arabic
Word Translation
      0 0 آنها    هم
      0 0 از    منذ
      0 0 از    مِنْ
      0 0 از طریق    خلال
      0 0 اما    لكن
      0 0 او    هي
      0 0 او    هو
      0 0 اگر    إذا
      0 0 با    مَع
      0 0 بدون    بدون
      0 0 برای    ل
      0 0 بنابراین    لذا
      0 0 به    إلى
      0 0 به رغم    بالرغم مِنْ
      0 0 به سمت    نحو
      0 0 به منظور    لكي
      0 0 به همین شکل    على نفس النمط
      0 0 به کجا    حيث (إلى)
      0 0 بین    بين
      0 0 تا    حتى
      0 0 تحت    تحت
      0 0 جایی که    أين
      0 0 خارج از    خارج
      0 0 داخل    داخل
      0 0 در    أثناء
      0 0 در    في
      0 0 در اطراف    حول
      0 0 در بالای    على قمةِ
      0 0 در برابر    ضدّ
      0 0 در حالی که    بينما
      0 0 در مقابل    أمام
      0 0 در میان    بين
      0 0 در کنار    بجانب
      0 0 درباره    حول
      0 0 دوباره    ثانيةً
      0 0 روی    على
      0 0 شما    أنت
      0 0 طبق    طبقاً ل
      0 0 علاوه بر    بالأضافة إلى
      0 0 علاوه بر این    علاوة على ذلك
      0 0 فقط    فقط
      0 0 ما    نحن
      0 0 مال چه کسی    الذي
      0 0 من    أنا
      0 0 نزدیک    قُرْب
      0 0 نه تنها... بلکه    لَيسَ فقط … لكن أيضاً
      0 0 هر دوی ...و...    كلا … و
      0 0 همانگونه که    بالإضافة إلى
      0 0 همه    كُلّ
      0 0 همه    كُلّ شخص
      0 0 همچنین    أيضاً
      0 0 و    و
      0 0 وقتی که    متى
      0 0 پس از    بعد
      0 0 پشت سر    وراء
      0 0 چرا    لِماذا
      0 0 چه    ما
      0 0 چه کسی    مَنْ
      0 0 چون    لأن
      0 0 چگونه    كَمْ
      0 0 چیزی    الشيء
      0 0 کسی    شخص ما
      0 0 گذشته از هرچیزی    قبل كل شيء
      0 0 یا    أمّا
      0 0 یک چیز دیگر    شيء أكثر واحد
Languages: Farsi, Arabština, více...
Lekce: Farsi-Arabština, více...