Abbigliamento 1 - Oblečení 1

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo      

Animali - Zvířata

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


      

Automobile - Auto

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


      

Caratteristiche Umane 1 - Popis člověka 1

Come descrivere le persone intorno a voi. Jak popsat lidi kolem sebe
      

Cibo, Ristoranti, Cucina 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


      

Cibo, Ristoranti, Cucina 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. Pokračování lekce k sežrání.


      

Città, Strade, Trasporti - Města, ulice, doprava

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


      

Colori - Barvy

Tutto sul rosso, bianco e blu. Vše o červené, bílé a modré      

Edifici, Organizzazioni - Budovy, organizace

Chiese, teatri, stazioni, negozi. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


      

Educazione 1 - Vzdělání 1

Tutto su scuola, collegi e università. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


      

Educazione 2 - Vzdělání 2

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


      

Famiglia - Rodina

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


      

Geografia: Stati, Città - Zeměpis: Země, města,..

Conoscete il mondo in cui vivete. Poznejte svět, ve kterém žijete


      

Intrattenimento, Arte, Musica - Zábava, umění, hudba

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


      

La natura - Příroda

Preservate la natura, vostra madre!. Ochraňujte přírodu, svou matku!


      

La vita, l`età - Život, Stáří

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


      

Lavoro, Affari, Ufficio - Práce, podnikání, kancelář

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci      

Misure - Míry, měření

Preferite pollici o centimetri?. Máte raději palce, nebo centimetry?


      

Movimento, Direzioni - Pohyb, směry

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


      

Numeri - Čísla

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


      

Parti del corpo umano - Části lidského těla

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši      

Piante - Rostliny

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře


      

Professioni - Profese

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!      

Religione, Politica, Militari, Scienze - Náboženství, politika, armáda, věda

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


      

Salute, Medicina, Igiene - Zdraví, medicína, hygiena

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


      

Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii - Pozdravy, prosby, uvítání, loučení

Imparate a socializzare con le persone. Jak se dostat mezi lidi


      

Sentimenti, Sensi - Pocity, smysly

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


      

Soldi, Shopping - Peníze, nakupování

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


      

Sport, Giochi, Tempo Libero - Sporty, hry, koníčky

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


      

Strumenti - Nástroje

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


      

Tempo 1 - Čas 1

Il tempo scorre. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


      

Tempo 2 - Čas 2

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


      

Tempo Atmosferico - Počasí

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěknéLanguages: 意大利语, 捷克语, more...
課程: 意大利语-捷克语, more...