Animals - Djur

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur


      

Buildings, Organizations - Byggnader, Organisationer

Churches, theatres, train stations, stores. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer


      

Car - Bil

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på


      

City, Streets, Transportation - Stad, Vägar, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.


      

Clothing 1 - Klädsel 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm      

Colors - Färger

All about red, white and blue. Allt om rött, vitt och blått


      

Education 1 - Utbildning 1

All about school, college, university. Allt om skolan, högskolan, universitet


      

Education 2 - Utbildning 1

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser


      

Entertainment, Art, Music - Underhållning, Konst, Musik

What would be our life without art? An empty shell. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal


      

Family - Familj

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.      

Feelings, Senses - Känslor, Sinnen

All about love, hate, smell and touch. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring


      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mat, Restauranger, Kök 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär


      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mat, Restauranger, Kök 1

Part two of yummy lesson. Del två av vår mumslektionen


      

Geography: Countries, Cities... - Geografi: Länder, Städer…

Know the world where you live. Lär känna världen du lever i


      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl

Know how to socialize with people. Ta reda på hur man ska socialisera med människor


      

Health, Medicine, Hygiene - Hälsa, Medicin, Hygien

How to tell doctor about your headache. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk      

Human Body Parts - Kroppsdelar

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron


      

Human Characteristics 1 - Människoegenskaper 1

How to describe people around you. Hur man ska beskriva människor omkring sig      

Life, Age - Livet, Ålder

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.      

Measures, Measurements - Mätningar

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?


      

Money, Shopping - Pengar, Shopping

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.


      

Movement, Directions - Rörelse, Direktion

Move slowly, drive safely.. Röd dig sakta, kör säkert


      

Nature - Natur

Preserve nature, your mother!. Skydda naturen, din mor!


      

Numbers - Nummer

One, two, three… Millions, billions. En, två, tre… Miljoner, Miljarder      

Plants - Växter

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar


      

Profession - Yrke

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?      

Religion, Politics, Military, Science - Religion, Politik, Militärvetenskap

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!


      

Sports, Games, Hobbies - Sport, Spel, Hobby

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling


      

Time 1 - Tid 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!


      

Time 2 - Tid 2

Don`t waste your time! Learn new words. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord


      

Tools - Verktyg

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete      

Weather - Väder

There is no bad weather, all weather is fine.. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder


      

Work, Business, Office - Jobb, Affärer, Kontor

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb


Languages: 英語, 瑞典语, more...
課程: 英語-瑞典语, more...
Audio 課程: 瑞典语-英語