ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Mga Panghalip, Pangatnig, Pang-ukol65 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Tagalog
Word Translation
      0 0 آنها    sila
      0 0 از    mula
      0 0 از    dahil sa
      0 0 از طریق    mula
      0 0 اما    pero
      0 0 او    sya
      0 0 او    sya
      0 0 اگر    kung
      0 0 با    may
      0 0 بدون    wala
      0 0 برای    para
      0 0 بنابراین    kung gayon
      0 0 به    para
      0 0 به رغم    bukod sa
      0 0 به سمت    tungo
      0 0 به منظور    para
      0 0 به همین شکل    gayun din
      0 0 به کجا    saan
      0 0 بین    sa gitna
      0 0 تا    hanggang
      0 0 تحت    sa ilalim
      0 0 جایی که    saan
      0 0 خارج از    sa labas ng
      0 0 داخل    sa loob
      0 0 در    sa
      0 0 در    habang
      0 0 در اطراف    sa palibot
      0 0 در بالای    sa ibabaw ng
      0 0 در برابر    salungat
      0 0 در حالی که    habang
      0 0 در مقابل    sa tapat ng
      0 0 در میان    kasama sa
      0 0 در کنار    sa tabi
      0 0 درباره    tungkol
      0 0 دوباره    sa uulitin
      0 0 روی    sa
      0 0 شما    ikaw
      0 0 طبق    ayon sa
      0 0 علاوه بر    karagdagan sa
      0 0 علاوه بر این    sa karagdagan
      0 0 فقط    lamang
      0 0 ما    tayo
      0 0 مال چه کسی    kanino
      0 0 من    ako
      0 0 نزدیک    malapit
      0 0 نه تنها... بلکه    hindi lang…ngunit…
      0 0 هر دوی ...و...    pareho…at
      0 0 همانگونه که    at saka
      0 0 همه    lahat
      0 0 همه    lahat
      0 0 همچنین    at saka
      0 0 و    at
      0 0 وقتی که    kailan
      0 0 پس از    pagkatapos
      0 0 پشت سر    sa likod
      0 0 چرا    bakit
      0 0 چه    ano
      0 0 چه کسی    sino
      0 0 چون    dahil
      0 0 چگونه    paano
      0 0 چیزی    isang bagay
      0 0 کسی    isang tao
      0 0 گذشته از هرچیزی    bukod sa lahat
      0 0 یا    alinman
      0 0 یک چیز دیگر    at isa pa
Languages: Farsi, Tagalog, more...
課程: Farsi-Tagalog, more...