ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Pronombres, Conjunción, Preposiciones65 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Spanish
Word Translation
      0 0 آنها    ellos
      0 0 از    desde
      0 0 از    de
      0 0 از طریق    a través de
      0 0 اما    pero
      0 0 او    ella
      0 0 او    él
      0 0 اگر    si
      0 0 با    con
      0 0 بدون    sin
      0 0 برای    por
      0 0 بنابراین    por eso
      0 0 به    a
      0 0 به رغم    a pesar de
      0 0 به سمت    hacia
      0 0 به منظور    para
      0 0 به همین شکل    asimismo
      0 0 به کجا    adónde
      0 0 بین    entre
      0 0 تا    hasta
      0 0 تحت    debajo
      0 0 جایی که    dónde
      0 0 خارج از    fuera de
      0 0 داخل    dentro de
      0 0 در    durante
      0 0 در    en
      0 0 در اطراف    alrededor de
      0 0 در بالای    encima de
      0 0 در برابر    en contra de
      0 0 در حالی که    mientras
      0 0 در مقابل    delante de
      0 0 در میان    entre
      0 0 در کنار    al lado (de)
      0 0 درباره    sobre
      0 0 دوباره    de nuevo
      0 0 روی    en
      0 0 شما   
      0 0 طبق    según
      0 0 علاوه بر    además
      0 0 علاوه بر این    más aún
      0 0 فقط    sólo
      0 0 ما    nosotros
      0 0 مال چه کسی    de quién
      0 0 من    yo
      0 0 نزدیک    cerca de
      0 0 نه تنها... بلکه    no sólo... sino...
      0 0 هر دوی ...و...    ambos…y
      0 0 همانگونه که    lo mismo que
      0 0 همه    todos
      0 0 همه    todos
      0 0 همچنین    también
      0 0 و    y
      0 0 وقتی که    cuando
      0 0 پس از    después de
      0 0 پشت سر    detrás de
      0 0 چرا    por qué
      0 0 چه    qué
      0 0 چه کسی    quién
      0 0 چون    porque
      0 0 چگونه    cómo
      0 0 چیزی    algo
      0 0 کسی    alguien
      0 0 گذشته از هرچیزی    además
      0 0 یا    cada
      0 0 یک چیز دیگر    otra cosa más
Languages: Farsi, 西班牙语, more...
課程: Farsi-西班牙语, more...