فعل‌های گوناگون 2 - Varios Verbos 266 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Spanish
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    desear
      0 0 آزاد کردن    soltar
      0 0 آزردن    molestar
      0 0 اتفاق افتادن    tener lugar
      0 0 اجازه دادن    permitir
      0 0 اخم کردن    fruncir
      0 0 از دست دادن    perder
      0 0 استراحت کردن    relajar
      0 0 اسیر کردن    capturar
      0 0 اشتباه کردن    equivocarse
      0 0 انداختن    dejar caer
      0 0 ایجاد کردن    crear
      0 0 باز کردن    desenvolver
      0 0 باور کردن    creer
      0 0 به خاطر آوردن    recordar
      0 0 بیدار شدن    despertar
      0 0 ترغیب کردن    persuadir
      0 0 تغییر دادن    cambiar
      0 0 تند تند حرف زدن    charlar
      0 0 توانستن    poder
      0 0 توضیح دادن    explicar
      0 0 تکرار کردن    repetir
      0 0 جدا کردن    separar
      0 0 حذف کردن    apartar
      0 0 خالی کردن    vaciar
      0 0 خسته کردن    aburrir
      0 0 خشک کردن    secar
      0 0 خم شدن    doblar
      0 0 خواستن    querer
      0 0 دانستن    saber
      0 0 دزدیدن    robar
      0 0 دعوا کردن    pelear
      0 0 دعوت کردن    invitar
      0 0 دمیدن    soplar
      0 0 دنباله روی کردن    seguir
      0 0 روان صحبت کردن    hablar fluido
      0 0 زدن    golpear
      0 0 سرپیچی کردن    desobedecer
      0 0 شستن    lavar
      0 0 شوخی کردن    bromear
      0 0 شکایت کردن    quejarse
      0 0 شکستن    romper
      0 0 ضمیمه کردن    juntar
      0 0 عادت کردن    acostumbrarse a
      0 0 غرق شدن    hundirse
      0 0 فریب دادن    engañar
      0 0 قول دادن    prometer
      0 0 لرزیدن    sacudir
      0 0 محافظت کردن    proteger
      0 0 مزاحم شدن    molestar
      0 0 معنی دادن    significar
      0 0 ملاقات کردن    encontrarse
      0 0 ممنوع کردن    prohibir
      0 0 موفق شدن    tener éxito
      0 0 نجات دادن    salvar
      0 0 نگران چیزی بودن    preocuparse
      0 0 پاره کردن    romper
      0 0 پاسخ دادن    responder
      0 0 پاک کردن    secar
      0 0 پر کردن    llenar
      0 0 پس دادن    devolver
      0 0 پیروی کردن    obedecer
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    atornillar algo
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    desatornillar algo
      0 0 کسل بودن    estar aburrido
      0 0 کنترل کردن    comprobar
Languages: Farsi, 西班牙语, more...
課程: Farsi-西班牙语, more...