قیدهای گوناگون 2 - Varios Adverbios 250 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Spanish
Word Translation
      0 0 اخیراً    hace poco
      0 0 اکنون    ahora
      0 0 اگر چه    así mismo
      0 0 با این وجود    sin embargo
      0 0 با صبر و حوصله    pacientemente
      0 0 بالأخره    finalmente
      0 0 بدتر    peor
      0 0 بعدی    siguiente
      0 0 به آرامی    lentamente
      0 0 به جای …    en vez de ...
      0 0 به سرعت    rápidamente
      0 0 به سرعت    rápidamente
      0 0 به سمت راست    a la derecha
      0 0 به سمت چپ    a la izquierda
      0 0 به طور جدی    seriamente
      0 0 به طور طبیعی    naturalmente
      0 0 به طور مناسب    correctamente
      0 0 بهتر    mejor
      0 0 بی سر و صدا    sin ruido
      0 0 بیرون    afuera
      0 0 بیشتر    más
      0 0 حتماً    ciertamente
      0 0 حتی    aún
      0 0 حتی اگر    aunque
      0 0 حداقل    por lo menos
      0 0 خوشبختانه    por fortuna
      0 0 دائماً    constantemente
      0 0 داوطلبانه    voluntariamente
      0 0 در ابتدا    al principio
      0 0 در جای دیگر    en otra parte
      0 0 در واقع    en efecto
      0 0 درون    adentro
      0 0 دور    lejos
      0 0 دیر    tarde
      0 0 دیوانه وار    tontamente
      0 0 روان    fluidamente
      0 0 زود    temprano
      0 0 شخصاً    personalmente
      0 0 قبل از    antes
      0 0 محتاطانه    prudentemente
      0 0 مخصوصاً    especialmente
      0 0 مستقیماً    directo
      0 0 همان اندازه    tanto como
      0 0 هیچ جا    en ningún lugar
      0 0 پر سر و صدا    ruidosamente
      0 0 پس از    después
      0 0 پیش از این    ya
      0 0 کاملاً    absolutamente
      0 0 کمتر    menos
      0 0 یک جایی    en alguna parte
Languages: Farsi, 西班牙语, more...
課程: Farsi-西班牙语, more...