Diversaj verboj 1 - Various Verbs 169 words

0 0
لغة الكلمة: Esperanto
لغة الترجمة: English
Word Translation
   0 0 agi    to do
   0 0 alporti    to bring
   0 0 amuziĝi    to have fun
   0 0 aparteni    to belong
   0 0 atendi    to wait
   0 0 aŭdi    to hear
   0 0 aŭskulti    to listen to
   0 0 balai    to sweep
   0 0 bezoni    to need
   0 0 bruli    to burn
   0 0 ĉirkaŭi    to surround
   0 0 demandi    to ask
   0 0 dependi    to depend
   0 0 devi    to have to
   0 0 disvastigi    to spread
   0 0 doni    to give
   0 0 dormi    to sleep
   0 0 ekdormi    to fall asleep
   0 0 elekti    to choose
   0 0 elspezi    to spend
   0 0 esperi    to hope
   0 0 esti    to be
   0 0 faldi    to fold
   0 0 fari    to make
   0 0 fermi    to close
   0 0 forgesi    to forget
   0 0 forlasi    to leave
   0 0 fosi    to dig
   0 0 frapi    to hit
   0 0 fumi    to smoke
   0 0 havi    to have
   0 0 iĝi    to become
   0 0 ĵeti    to throw
   0 0 kaŝi    to hide
   0 0 komenci    to begin
   0 0 kompreni    to understand
   0 0 konservi    to keep
   0 0 kovri    to cover
   0 0 legi    to read
   0 0 loĝi    to reside
   0 0 malaperi    to disappear
   0 0 meti    to put
   0 0 observi    to watch
   0 0 odori    to smell
   0 0 oferti    to offer
   0 0 okupi    to occupy
   0 0 paroli    to speak
   0 0 pensi    to think
   0 0 plori    to cry
   0 0 porti    to carry
   0 0 preferi    to prefer
   0 0 preni    to take
   0 0 priskribi    to describe
   0 0 provi    to try
   0 0 respondi    to reply
   0 0 ricevi    to receive
   0 0 rimarki    to notice
   0 0 ripari    to repair
   0 0 sendi    to send
   0 0 serĉi    to look for
   0 0 sidi    to sit
   0 0 skribi    to write
   0 0 streĉi    to stretch
   0 0 surhavi    to wear
   0 0 trovi    to find
   0 0 uzi    to use
   0 0 verŝi    to pour
   0 0 vesti    to dress
   0 0 vidi    to see
Languages: Esperanto, إنجليزي, more...
دروس: Esperanto-إنجليزي, more...